Кратка история на дружеството

Началото на Медика АД е поставено през 1971 г., когато се открива Завод за превързочни материали. Оттогава до днес фирмата е неразделна част от българската фармацевтична промишленост, в началото в състава на ТПО Фармахим, а от 1991 г. - като самостоятелно акционерно дружество.

Строителството на завода за превързочни материали в Сандански започва през 1967 г., като Министерсият съвет е взел решение още през 1965 г. Така се стига до 2001 г., когато са реконструирани и модернизирани съществуващите работни помещения за производство на медицински продукти. Фирмата е лицензирана в съответствие с изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина /ЗЛАХМ/ като производител на медицински продукти. Започва изграждането на нов цех за производство на медицински продукти, съобразен с изискванията на GMP.

Обхватът на Системата по качеството с включване производството на текстилни продукти е разширен – прежда и тъкани и европейска норма EN 46000:1996 за производство на медицински продукти, Сертификат № 0964533/А, издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance.

Предмет на дейност на Медика АД е производство и продажба на превързочни и санитарно–хигиенни материали, готови лекарствени форми, зъбно-зъболекарски препарати и хранителни добавки. Основната производствена площадка се намира в гр. Сандански.

Акционерна структура

Основният капитал на Медика АД е разпределен в 10 068 690 броя безналични, поименни, непривилегировани акции. Всяка акция е с номинална стойност 1 лев и право на един глас в Общото събрание на акционерите. Към 31.03.2010 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва: Доверие Капитал АД притежава 83.49% от акциите на дружеството, Софарма АД е собственик на 7.05%, а други акционери  притежават 9.46% от капитала на компанията.

МедикаАД включва дружеството-майка и неговите три дъщерни дружества - Медика-Здраве ЕООД, Медика Болканс ЕООД и КРЕ ООД. Медика АД притежава 100%  от дяловете в Медика-Здраве ЕООД и Медика Болканс ЕООД и 99.99 % от дяловете в КРЕ ООД. Неконтролиращото участие в собствения капитал на КРЕ ООД е под хиляда лева.

Финансови резултати

Първото тримесечие Медика АД приключи с печалба в размер на 331 хиляди лева. Спрямо първите три месеца на миналата година финансовият резултат леко се понижава – в същия период на 2009 г. е реализирана печалба от 366 хиляди лева. Намаляват приходите от продажба на продукция – от 3.452 милиона лева през периода януари – март 2009 г. до 2.911 милиона лева през първото тримесечие на тази година. Компанията, обаче, е успяла да свие разходите – от 3.2 милиона лева до 2.740 милиона лева.

Мениджмънтът за Медика

Коментар на Пенка Тишкова, изпълнителен директор


Започна ли държавата да се разплаща с дистрибуторите на лекарства и медицински консумативи? На какъв етап е покриването на задълженията?

Ситуацията не се е променила съществено от преди 4 месеца, когато отново се интересувахте от този въпрос – и сега по-голямата част от държавните болници плащат трудно и със закъснение.

Какви задължения има да събира Медика? Какъв дял от тях са задължения  на болници и какъв – на други участници по веригата?

Към края на юни Медика има вземания по продажби в размера над 3 млн. лв., в т. ч. от дъщерната й дистрибуционна компания Медика Здраве, оперираща изцяло на болничен пазар – малко под 50% от тези вземания. Делът на просрочените вземания в последните са около 30%.

Този процент на просрочени вземания от болници, обаче, съвсем не е необичаен за българската практика в здравеопазването и в миналото. Проблемът с несъответствието между бюджетни рамки и реални разходи на държавните болници не е нов, но преди никой не му обръщаше внимание.

Жалкото в случая е, че в резултат на изострянето на този проблем се засилва „спекулата” между пациент и лекар/болница. Рязко се снижава качеството на здравеопазването, особено що се отнася до медицински консумативи и лекарства. Широко се отваря вратата на сивата икономика – нелегално внесени продукти от Китай и от други страни, без платено ДДС и без претенции за каквото и да било качество, НО НА НИСКА ЦЕНА, са основните медицински консумативи, с които се опитват да ни лекуват. Това е много жалко в 21-ви век, когато технологиите се развиват не за години, а за дни.

Планирате ли да разширите портфолиото си от продукти с цел засилване присъствието на Медика на пазара и осигуряването на по-платежоспособни клиенти?

Да, независимо от дълбоката криза, която е обхванала българското здравеопазване, ние в Медика гледаме в перспектива. До края на годината планираме пускането на пазара на няколко високотехнологични продукта. В направление медицински изделия – лечебни пластири, специализирани превръзки и сетове, в направление лекарства и хранителни добавки – няколко продукта, като от съществено значение ще бъдат кардиологичните продукти.

Кои сегменти на фармацевтичния пазар смятате, че ще имат най-добро бъдеще?

Сегментите, които ще имат най-добро бъдеще на фармацевтичния пазар, се обуславят предимно от начина ни на живот, икономическата ситуация, демографските и социални фактори в страната. Както и досега на добър растеж, за съжаление, ще се радва кардиологичният сектор с около 10-12% растеж в стойност и 6-7% растеж в брой продадени опаковки на годишна база, следван от сектор неврология, гастроентерология и т.н.

Как оценявате търговията с акции на Медика в последната една година, в условията на тежка икономическа криза, както и криза в здравеопазването?

Цената на акция се запази устойчива, дори в последните 2-3 месеца се наблюдава покачване, като към настоящия момент сделките са на цена около 1.90-1.95 лв., макар че търгуваните обеми са малки.

Това са нивата от последните няколко  месеца на 2008 г. - след осъществяването на сплит и увеличаването на капитала на дружеството през април на същата година.

Нашето виждане е, че въпреки кризата инвеститорите продължават да имат доверие на акциите на Медика, като значение оказва и фактът, че и тази година беше разпределен дивидент от печалбата.

Отразяват ли се по някакъв начин хаотичните планове за здравна реформа върху имиджа на компанията сред инвеститорите на фондовия пазар?

За това е добре да попитате инвеститорите. Моето впечатление е, че - не.

Планирате ли набиране на средства през борсата за осъществяване на инвестиционната програма на Медика?

На този етап не.

Има планове Медика, Унифарм, Българска роза–Севтополис, Софарма трейдинг и Софарма логистика да се влеят в Софарма по подобие на ЗММ Металик и Корпорация Унимаш, които се сляха с Оптела Лазерни технологии. Как тези планове се отразяват на поведението на инвеститорите на борсата?

Най-добре е, този въпрос да се зададе на мажоритарния акционер на Медика АД и разбира се на инвеститорите на борсата.

 

Пазарът за Медика

Коментар на Тамара Бечева, анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Как се отрази задлъжняването на държавата към дистрибуторите на лекарства на инвеститорското доверие?

Въпреки, че пазарът на лекарства е един от най-сигурните дори и по време на криза, задлъжнялостта на държавата се отразява сериозно на компаниите в сектора. В момента те се явяват кредитор на болниците и не е ясно докога ще успеят да изпълняват тази роля. Въпреки това, търговските вземания на компанията като цяло са на най-ниското си ниво за последните години. Инвеститорите в никакъв случай не могат да са доволни от ситуацията, но поради ниската ликвидност на Медика това не се отразява върху цената на акцията.  

Отразяват ли се по някакъв начин хаотичните планове за здравна реформа върху имиджа на компанията сред инвеститорите на фондовия пазар?

Не бих казала, че неяснотите около здравната реформа се отразяват на имиджа на компанията и по-конкретно върху търговията с акциите й.

Помогна ли на Медика присъединяването на дружеството към групата на Софарма?

Присъединяването към компания, ползваща се с добро име и развити пазари, няма как да не се отрази благоприятно. Ще е необходимо още време, за да си проличи ефектът от синергията, тъй като за момента няма подобрение на продажбите.

Има планове Медика, Унифарм, Българска роза–Севтополис, Софарма трейдинг и Софарма логистика да се влеят в Софарма по подобие на ЗММ Металик и Корпорация Унимаш, които се сляха с Оптела Лазерни технологии. Как тези планове се отразяват на поведението на инвеститорите на борсата?

Към момента тези планове не се отразяват върху инвеститорите, още повече че вливането на Медика се планира за 2012 г. Самото присъединяване и минаването под обща „шапка” със Софарма ще даде достъп на компанията до по-голям пазар, включително и в чужбина. От Медика наскоро заявиха намеренията си да се насочат повече към производството и дистрибуцията на лекарства за сметка на превързочните материали. А Софарма има изградените пазари и дистрибуторски мрежи.

Има ли други събития, които повлияват търговията с акции на Медика?

Както при всяка друга компания, така и при Медика влияние върху търговията оказва съвкупност от фактори – финансови резултати, инвестиционна политика, сключени договори, прогнози, разработване на нови продукти или навлизането на нови пазари, разпределяне на дивиденти. Напоследък позицията се търгува при повишени обеми, но като цяло е сред по-слабо ликвидните на борсата. Това отчасти я прави непривлекателна както за индивидуалните инвеститори, така и за институционалните.

Как очаквате да се промени интересът към фармацевтичните компании на борсата?

Въпреки, че фармацевтичният сектор е един от най-атрактивните, у нас Софарма е единствената, която активно попада във фокуса на инвеститорите.

В какъв рейндж очаквате да се движи цената за лот на Медика в следващите от 3 до 6 месеца?

Ако не се случат извънредни събития, очаквам компанията да остане в текущия си рейндж и да се движи в границите 1.50 лв.–1.90 лв. за акция.

 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!