Комисията за финансов надзор вписва последваща емисия акции, издадена от Корпорация за технологии и иновации Съединение с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 12 000 032 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 12 000 032 лв. на 24 000 064 лв. Увеличението се извърши чрез превръщане на част от печалбата на дружеството в размер на 12 000 032 лв. в капитал.