От Министерството на икономиката и енергетиката съобщиха, че от 1 март ще бъде възстановен износът на електроенергия от България. В писмо до министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров от Електроенергийния системен оператор съобщават, че в резултат на непрекъснатия анализ и контрол на електроенергийния баланс на страната и постъпващата информация за наличните енергоресурси, метеорологическите прогнози, прогнозите на товара и съгласуваната ремонтна програма на генериращите мощности от 1 март 2008 г. въведеното прекратяване на сделките за износ може да бъде възстановено.

Износът на електрическа енергия бе преустановен със заповед на министър Петър Димитров на 14 януари 2008 г. поради ниските температури през този период и опасения за недостатъчно осигуряване на вътрешния електроенергиен баланс. С тази заповед на Енергийния системен оператор бяха дадени правомощия до 31 март 2008 г. по своя преценка да ограничава при необходимост износа на ток. Според писмото на Иван Айолов, изпълнителен директор на ЕСО, в момента възможностите са достатъчни за осигуряване на електроенергийния баланс на страната.

Според Министерството на икономиката и енергетиката няма пречки за възстановяване на износа на ток и ЕСО трябва да предприеме действия за уведомяване на търговските участници, които могат да бъдат страни по сделки за износ на електрическа енергия.

Възможностите за износ към други държави се очаква да бъдат около 300-400 мегавата.