За периода януари-октомври тази година записаните премии в общото застраховане /включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане/ са в размер на 1.163 млрд. лв., а в животозастраховането – в размер на 177.356 млн. лв. Това показва данните на Комисията за финансов надзор от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2009 г. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 0.8% в общото застраховане и от 19.4% в животозастраховането. Общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3.7%.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки Автокаско с 43.4% и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС – с 26.7%   или общо 70.1% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход, по които възлиза на 225.512 млн. лв. или 19.4% от общия премиен приход.

По застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” се отчита най-голямо увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2008 г. съответно с 51.709 млн. лв. и с 27.487 млн. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец октомври тази година, продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 131.797 млн. лв. и формират 74.3% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4.9% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8.729 млн. лв.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” – 10.1%, и по „Допълнителна застраховка” – 8.7%.

Реализираният за периода  януари-октомври 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 32.913 млн. лв., с което се отчита ръст от 30.2% на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 34.7% и „Извънболнична медицинска помощ” – 22.7%.

Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите “Болнична медицинска помощ” – от 66.9% и „Извънболнична медицинска помощ” – от 62.7%.