През май регистрираната безработица в нашата страна достигна най-ниското си равнище от създаването на Агенцията по заетостта, като отчетената от агенцията стойност от 5,3% бележи свиване на месечна база с 0,3% (спрямо 5,6% през април) и на годишна база - с 0,8 процентни пункта (от 6,1% през май 2018-а година).

В края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души, като понижението спрямо април е с 9 027 лица, а спрямо година по-рано регистрираните безработни са с 25 059 по-малко.

Новорегистрираните безработни лица през петия месец на годината са 18 897, като от тях 1 464 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, нито са търсили работа.

През май са постъпили на работа 20 533 от безработните, като 93,4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 459 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място.

В различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, през месец май са обхванати общо нови 2 405 безработни лица, докато завършилите обучения през същия месец са общо 3 311 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 18 542, като 85% от тях са в частния сектор. Според агенцията по заетостта най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (27,6%), хотелиерството и ресторантьорството (19,2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14,9%), административните и спомагателните дейности (7,4%), строителството (5,5%), селското, горското и рибното стопанство (4,4%) и други.

Най-търсените групи професии и този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, осигуряващ защита и сигурност и други.