Често хората нямат нежните документи, за да докажат осигурителен стаж или доход при пенсиониране. Как може да намерите тези документи, обясняват експертите на НОИ.

В осигурителния архив на НОИ се съхраняват ведомости за заплати и трудовоправни документи на осигурителите, които прекратяват дейността си без правоприемник (чл. 5, ал. 10 от КСО).


В качеството си на съхранител на тези архиви НОИ удостоверява положен трудов стаж единствено в предприятия, които са прекратили дейност и нямат правоприемник. Информация за прекратени осигурители, с предадени в НОИ ведомости за заплати, може да намерите раздел „Осигурителен архив”/„Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ ведомости за заплати” на интернет страницата на институцията, като достъпът до нея е свободен.

Заявление за издаване на удостоверения за осигурителен стаж/доход се подава във всяко териториално поделение на НОИ или регионален архивен център, независимо от местоживеенето на лицето и от местонахождението на ведомостите. Повече информация за процедурата може да намерите в раздел „За клиента“/„Процедури“ . Компетентният орган за издаване на удостоверителните документи е ТП на НОИ.

Какво да направите, ако не в гореупоменатата справка не откриете данни за търсеното предприятие:

При условие че търсеното от Вас предприятие е действащ осигурител, може да извършите справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който е публичен и всяко физическо или юридическо лице има достъп до него, като може свободно да търси и проверява данни на търговци и юридически лица с нестопанска цел, вписани в него. Ако осигурителят е действащ, следва да се обърнете към него на посочения адрес.

istock
istock

Осигурителят е длъжен, по искане на осигурено лице или негов представител, да издава безплатно в 14-дневен срок документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.

Практиката сочи, че при наличие на тази хипотеза и когато лицето е изчерпало всички възможности за осъществяване на контакт с осигурителя (напр. адрес на местопребиваване на управителя на дружеството извън страната; при ограничен достъп до помещението, където се съхранява първично-отчетната документация; при смърт на управителя на дружеството и др.), се прибягва до сигнализиране на контролните органи в териториалното поделение на НОИ за съдействие.

Какви са условията за пенсиониране през 2022 г.

Ако изберете този подход, следва да имате предвид, че НОИ няма задължение да издирва документация на действащи осигурители и такива, които имат правоприемник, както и да установява местонахождението на ведомости за заплати на предприятия, които са се преобразували под нова форма на собственост и с различно наименование.

Както бе посочено по-горе, информация за всички тези обстоятелства може да бъде намерена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който е публичен и до който всички физически и юридически лица имат достъп.

Контролните органи на НОИ нямат правомощия на разследващи органи. Те ще извършат същата проверка, която и Вие (като заинтересовано лице), а именно – проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; проверка на адрес, посочен от осигурителя; проверка по телефон, ако такъв е обявен. В редки случай, с оглед специфичните правомощия на контролните органи на НОИ да извършват проверки на действащите осигурители относно неправилно извършени осигурителни разходи и неправилно удостоверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход, е възможно да разполагат с допълнителна информация за даден осигурител и ако такава е налична, ще Ви бъде предоставена.

istock
istock

Какви архиви се съхраняват в НОИ

В Националния осигурителен институт се съхранява и архивна документация, въз основа на която се издават удостоверения за осигурителен стаж/доход на лица, които са осигурявани към Съвета за взаимно осигуряване членовете на трудово- производителните кооперации (СВОЧ на ТПК). Компетентният орган за издаване на този вид удостоверителни документи е Централното управление на НОИ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg