Как може да се пенсионирате през тази година, обясняват експертите на НОИ.

1. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, работещи преимуществено при условията на трета категория труд

Този вид пенсия е така наречената „масова“ пенсия, тъй като от нея се ползва най-широк кръг лица, които полагат изцяло или предимно труд при условията на трета категория. За придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2022 г., осигурените лица трябва да са навършили минимална пенсионна възраст и да са положили осигурителен стаж с определена продължителност, регламентирани в чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване:

• за жените - навършена възраст 61 години и 10 месеца и придобит осигурителен стаж не по-малко от 36 години и 2 месеца;

• за мъжете - навършена възраст 64 години и 5 месеца и придобит осигурителен стаж не по-малко от 39 години и 2 месеца.


Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се поражда от момента, в който едновременно бъдат изпълнени условията за навършена възраст и придобит осигурителен стаж.
 
Лицата, които не са придобили изискуемия за право на пенсия по горепосочения ред осигурителен стаж, имат възможност за пенсиониране при по-малка продължителност на осигурителния стаж, но при по-висока възраст. Отпускането на т. нар. „пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж“ е регламентирано с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от КСО, съгласно която е достатъчно човек да има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и да е навършил необходимата по-висока възраст. За 2022 г. тя е 66 години и 10 месеца.

С разпоредбата на чл. 68а от КСО законодателят е предоставил възможност на лицата по тяхно желание да упражнят правото си на ранна пенсия, но не по-рано от 1 година преди навършване на възрастта им съгласно общите условия на чл. 68, ал. 1 от КСО. През 2022 г. от посочената разпоредба могат да се възползват хората, навършили 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 5 месеца за мъжете с наличен осигурителен стаж 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете. При реализиране на право на пенсия по посочената разпоредба същата се определя и изплаща в намален размер пожизнено. Пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението. Размерът на намалението е 0,4 на сто за всеки месец, включително и непълен, който не достига на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. Процентът на намалението не се променя и когато пенсията бъде преизчислена с допълнителен осигурителен стаж, положен след пенсионирането. Лице, на което е отпусната ранна пенсия, няма право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 и ал. 3 от КСО.

istock
istock

Правото на пенсия не се погасява по давност, съответно лицата, които през 2021 г. и предходните години са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат да се пенсионират и през 2022 г. или през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

2. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при специални условия

Изключение от общия принцип за пенсиониране е предвиден за следните категории лица:

• военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО);

• държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 69, ал. 2 от КСО);

• държавните служители от Държавната комисия по сигурността на информацията (бивша Специална куриерска служба) по чл. 11 от Закона за пощенските услуги (чл. 69, ал. 2 от КСО);

• държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 69, ал. 2 от КСО);

Как ще се увеличат пенсиите от 1 октомври

• държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт (чл. 69, ал. 2 от КСО);

• следователите и младшите следователите с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г. (чл. 69, ал. 2 от КСО в редакцията й до 09.08.2016 г.);

• държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (чл. 69, ал. 3 от КСО);

• лицата по ал. 1, 2 и 3 на чл. 69 КСО, които са служили на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав (чл. 69, ал. 4 от КСО);

• държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ (чл. 69, ал. 5 от КСО);

• офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“ (чл. 69, ал. 5а от КСО);

• служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи (чл. 69, ал. 6 от КСО);

• служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (чл. 69, ал. 7 от КСО).

istock
istock

Посочените осигурени лица трябва през 2022 г. да отговарят на следните изисквания за възраст и придобит осигурителен стаж:

• жени и мъже за право на пенсия по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО – навършена възраст 53 години и 10 месеца и наличие на не по-малко от 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) трябва да е стаж, положен в специалните ведомства от изброените алинеи на чл. 69 от КСО.

• жени и мъже за право на пенсия по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО – навършена възраст 43 години и 10 месеца и наличие на не по-малко от 15 години осигурителен стаж, положен на съответните длъжности, посочени в ал. 4 и 7 на чл. 69 от КСО.

3. Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации

Лицата, които имат осигурителен стаж поне 25 години на длъжност „балерина”, „балетист” или „танцьор” в културни организации, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2022 г. при навършване на възраст 43 години и 10 месеца. Условията са еднаква и за жените и мъжете. Стажът на тези лица следва да е положен по трудово правоотношение в културна организация, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство“.

4. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лица, работили при тежки, вредни или специфични условия на труд

Категориите труд са определени в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) и Инструкция No 13 и са задължителни за всички работодатели, които осъществяват производства и дейности и имат назначени лица, чиито длъжности, производства, работни места и професии са обхванати с тези нормативни актове. В текста на всяка разпоредба са определени конкретните изисквания, съобразно които работата на дадена длъжност или професия се причислява към съответната категория труд. За определяне на категорията на труда при пенсиониране на осигурителен стаж, положен до 31 декември 1999 г., се прилага отмененият Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП).

Считано от 1 януари 2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за срочна пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта им. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите).

За лицата, чийто труд попада в обхвата на първа и/или втора категория труд, има две пенсионни схеми:

4.1. Пенсия от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (първи стълб)

Ако лицата не са придобили право на срочна пенсия от професионален пенсионен фонд или са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (променили са осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО), те имат право на пожизнена пенсия по чл. 69б от КСО, изплащана от НОИ, при следните условия за 2022 г.:

istock
istock

• лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия през 2022 г. при навършване на възраст 50 години за жените и 53 години и 10 месеца за мъжете и сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;

• лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия през 2022 г. при навършване на възраст 55 години за жените и 58 години и 10 месеца за мъжете и сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

• лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 от КСО, при условие че имат сбор от възраст и осигурителен стаж 90 и навършена възраст през 2022 г. от 48 години 2 месеца за жените и 53 години и 2 месеца за мъжете.

Защо пенсионери смятат, че са получили по-малко увеличение на пенсията си

• ако трудовият договор на лицата, които работят или са работили при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ, през 2022 г. те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на възраст 46 години и 2 месеца за мъжете и жените и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО.

При преценяване правото на пенсия по чл. 69б от КСО следва да се съблюдава дали лицето е променило осигуряването си, а в случаите когато не го е направило - дали е придобило или не право на срочна пенсия за ранно пенсиониране.

Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО по ал. 1-4 на чл. 69б от КСО, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат прехвърляне във фонд „Пенсии“ на ДОО на средствата от индивидуалната им партида в професионален пенсионен фонд. Заявлението за прехвърляне (обр. УП-23) се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионния фонд, в който лицето е осигурено. Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението за пенсия.

istock
istock

4.2. Срочна пенсия от професионален пенсионен фонд (чл. 168 от КСО)

Осигурените лица в професионален пенсионен фонд имат право на срочна професионална пенсия, изплащана от пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния професионален пенсионен фонд, ако са изпълнени следните условия:

• имат най-малко 10 години осигурителен стаж при първа категория труд, положен след 31 декември 1999 г., и възраст, която е с 10 години по-ниска от основната пенсионна възраст, изискуема за пенсиониране на лицата, работили в условията на трета категория труд;

• имат най-малко 15 години осигуряване от втора категория труд или сумарно първа и втора категория труд, положен след 31 декември 1999 г., и възраст, която е с 5 години по-ниска от основната пенсионна възраст за пенсиониране на лицата, работили в условията на трета категория труд.
Срочната професионална пенсия се изплаща, докато лицето навърши пенсионната си възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg