Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест лица, за които са били внесени или са дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца през който се провежда профилактиката и рехабилитацията, обясняват експертите на НОИ.

Изискването за внесени вноски за шест месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или  професионална болест. Хората, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за пенсиониране и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е  изтекъл, също имат право на този вид парична помощ.

Паричната помощ се изплаща еднократно за една календарна година за 10 дни престой, като през 2021 г. помощта за всяко правоимащо лице включва:

▪ средства за не повече от общо четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;

▪ частична парична помощ за хранене в размер на 7,00 лв. за един храноден;

▪ лимит за една нощувка с крайна цена в размер на 20,70 лв.

Ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят средства, които да се разходват за тази дейност по условия и ред, регламентирани в Наредба No 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.

Близо 38 000 на санаториум от НОИ

За 2021 г. предвидените средства за парични помощи за профилактика и рехабилитация по бюджета на ДОО са в размер на 22,1 млн. лева. През миналата година са сключени договори с 22 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. Изпълнителите, които извършват дейността по профилактика и рехабилитация, са разположени на територията на 16 области – София-град, София-област, Пловдив, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово, Монтана, Пазарджик, Стара Загора, Добрич, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Хасково и Смолян.

istock
istock

С най-голям относителен дял (97,9%) са лицата, ползвали парична помощ за профилактика и рехабилитация от фонд „Общо заболяване и майчинство“, едва 2% са тези от фонд „Пенсии“ и под 1% – от фондовете „Пенсии за лицата по чл. 69“, „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ и „Трудова злополука и професионална болест“.

От лицата, възползвали се от профилактика и рехабилитация с най-голям относителен дял са тези със заболявания на опорно-двигателния апарат – 69,6% и на периферната нервна система – 25%.

Според възрастовото разпределение, най-голям дял заемат лицата над 51-годишна възраст – 73,8%, което кореспондира с повишаване на заболеваемостта след тази възраст. На второ място с 25,5% е делът на лицата от 31 до 50-годишна възраст. Несъществен е делът на преминалите през програмата лица под 30-годишна възраст – 0,7%. В разпределението на лицата по полов признак се отчита превес на делът на жените (61,5%), ползвали парична помощ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg