207 267 предприятия с 2 269 739 заети лица или 94% от работодателите изпълниха изскването и подадоха Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в законоустановения срок до 30 юни тази година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Високият относителен дял на подадените декларации се дължи на специално разработеният за целта удобен и бърз софтуерен продукт, въведеното улеснение за подаване по електронен път и организацията за приемане и обработване на декларациите.

От общия брой декларации 42% са подадени по електронен път. Най-много декларации по електронен път са подадени в София (60%), Пловдив и Стара Загора – по 50%, Русе (43%), Варна (47%), Благоевград (44%) и В. Търново (35%) и т.н.

Най-висок е относителният дял на декларациите, подадени от икономически дейности "Търговия на дребно” – 28%; "Ресторантьорство” – 8%; "Търговия на едро” – 7%; "Други персонални услуги” (пране, химическо чистене, фризьорски и козметични услуги и др.) – 6%; „Сухопътен транспорт” – 5% и т.н.

Към настоящия момент 82% от подадените декларации са одобрени. В Публичния регистър на Интернет страницита на Главна инспекция по труда са публикувани 32% от постъпилите и обработени декларации. Обработката на останалите продължава. Данните от подадените декларации дават възможност за получаване на информация относно:

Структурата на предприятията по икономически дейности; Териториалното разположение на предприятията, броят на обектите за контрол, броят на заетите в тях лица, характерът на дейността и др.; Броят на заетите лица по икономически дейности; Обектите с най-големи потенциални рискове за здравето и живота на работещите, което ще позволи контролът да се насочи към тези предприятия с цел повишаване ефективността на инспекционната дейност и предприемане на мерки за подобряване условията на труд; Състоянието на предприятията по отношение на организацията и управлението на дейността по безопасност и здраве при работа; Условията на труд, свързани с осъществяваната дейност, броят на работещите при неспазени хигиенни норми - шум, вибрации, химични агенти и други.

Ръководството на Главна инспекция по труда благодари на хилядите работодатели, които проявиха отговорност и изпълниха изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Събраните данни ще позволят да се увеличи ефективността на контролната дейност и за предприемане на мерки за подобряване условията на труд в българските предприятия.