Сумата на установените от контролните органи на Инспекцията по труда забавени възнаграждения през първите три месеца на 2019 г. е почти наполовина по-малка в сравнение със същия период на 2018 г. Това съобщават от пресцентъра на Главната инспекция по труда (ГИТ).

За януари - март тази година са установени 3,8 млн. лв. забавени възнаграждения, а изплатените след намесата на Инспекцията, включително и за стари периоди, са 2,9 млн. лв. Година по-рано забавените възнаграждения са били 8,2 млн. лв. Респективно намалява и средният брой на ощетените работници, който през тази година е 2208 души, а през миналата година е бил 4191 души.

Практиката показва, че при забавени възнаграждения винаги има работещи, които подават сигнал в Изпълнителна агенция "Главната инспекция по труда", поради което може да се смята, че от контрол са обхванати почти всички работодатели, бавещи заплати, се посочва в съобщението.

От 31 март 2018 г. Инспекцията по труда получи правомощие да инициира обявяване в несъстоятелност или откриването на производства по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнаграждения на поне 1/3 от работниците си за повече от два месеца, припомнят от ГИТ.

За една година контролните органи на Агенцията са подали на това основание 55 броя искови молби, като 11 броя от тях са подадени през 2019 г. Решени на първа инстанция са 36 от образуваните съдебни производства, от които три решения са обжалвани и все още се разглеждат от по-горната инстанция.

Общо 23 дружества са обявени в несъстоятелност, а за 8 дружества е открито производство по несъстоятелност според решенията на първа инстанция. Три молби са отхвърлени, защото работодателите са изплатили изцяло забавените възнаграждения. Една е оттеглена от Изпълнителна агенция "Главната инспекция по труда" след представени доказателства за изплатени възнаграждения и една е спряна поради подадена искова молба от друг кредитор. Съдебните решения създават възможност потърпевшите да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Мярката имаше дисциплинираща роля за работодателите. В периода от гласуването на законодателните промени в края на 2017 г. до влизането им в сила на 31 март 2018 г. над 70 предприятия, за които в рамките на контрола беше установено, че попадат в хипотезата за иницииране на откриване на производство по несъстоятелност, изплатиха в пълен размер възнагражденията на своите работници и служители, за да не бъде подадена искова молба от Инспекцията, посочват от инспекцията.