2 953 задължителни за изпълнение предписания и 568 акта за глоби и имуществени санкции са съставили от "Главна инспекция по труда" във Варненска област през последния месец, съобщи директорът на поделението инж. Иван Иванов, предаде БГНЕС.

От констатираните нарушения 66 са за допускане до работното място на работник без трудов договор или не подадено уведомление до ТП на НАП за сключен трудов договор.

Като мярка на правителството срещу "сивата икономика" от 16 юни изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е стартирала масирани проверки за законосъобразност при възникване на трудовите правоотношения на работниците и служителите.

Работата без трудов договор се използва като инструмент за укриване на доходи и печалба и за неплащане на пълния размер дължими данъци и осигуровки, поясни инж. Иванов.

Обхватът на проверките е върху всички отрасли от икономиката, като приоритетно за дирекция "Инспекция по труда" през активния летен сезон са инспектирани сезонните туристически обекти. До края на работния ден на 20 август са приключили 736 проверки, извършени в над 20 отрасли, сред които преобладава търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. Голяма част проверките са били извършени в извън законоустановеното работно време за инспекцията, тоест в почивни дни и вечер след 20:30 часа.

До момента са констатирани общо 3521 нарушения на трудовото законодателство, като над 50% от тях са пряко свързани със спазването на трудовите правоотношения от работодателите. 23 лица са установени без работодателите им да са били сключили трудови договори с тях преди допускането им до работа, а за други 33 работника работодателите са "забравили" да регистрират в ТП на НАП сключените с тях трудови договори.

Показателен е фактът, че значително намаляват случаите на наемане на работници без трудови договори, посочиха от Инспекцията по труда.

Инж. Иван Иванов уточни, че тази тенденция се забелязва от няколко години, като през 2009 година сериозна възпитателна роля изиграла и мярката на правителството - значително да се вдигне стойността на санкцията за работодателите, допуснали работници без трудов договор до работното място. Отчита се и значително намаляване броя на жалващите се лица за работа без трудов договор.

С цел подобряване ефекта от контролната дейност за две седмици през юли работата на инспекцията е била съсредоточена в обекти, в които се извършва дейност, свързана с производството на хлебни и тестени изделия. Извършени са 11 проверки, всичките в тъмната част на денонощието между 2:00 и 6:00 часа. Акцентирано е на по-големи хлебопроизводители и на такива в отдалечени от областния център населени места.

От проверките е установено, че някои от хлебопроизводителите са преустановили производствената дейност и са станали само дистрибутори на хлебни изделия. Констатирани са 56 нарушения на трудовото законодателство и са изготвени 5 постановления по чл. 405а от Кодекса на труда за работници.

Работещи без трудови договори, респективно техните работодатели, са санкционирани с 5 акта за имуществена санкция и вече са издадени и наказателни постановления по тях.