Аз и колегите ми не получаваме заплатите си от няколко месеца. Работодателят ми обяви, че има финансови проблеми. А ако фалира? Какви ще бъдат моите права тогава и ще успея ли да получа неплатените си заплати? Имам различни варианти според това дали за работодателят ми вече е открито производство по несъстоятелност, т.е. дали е фалирал, или изпитва сериозни финансови затруднения, които евентуално ще доведат до това да фалира.

Какво мога да направя преди да е открито производство по несъстоятелност?

По-долу са изложени варианти и техните предимства в ситуация на неплатежоспособен работодател.

Вариант 1: На първо място, мога да подам до районния съд заявление за изпълнение на парично задължение по реда на т.нар. Заповедно производство по ГПК. По него съдът издава Заповед за изпълнение. Ако работодателят ми не подаде възражение срещу Заповедта в 14-дневен срок, тя влиза в сила и по нея се издава изпълнителен лист. Ако обаче подаде възражение, ще трябва да заведа иск пред съда. Предимствата на този вариант касаят преди всичко ситуации, в които е малко вероятно работодателят да подаде възражение, напр. няма кой да получи съдебните книжа поради отсъствие или напълно се е дезинтересирал от дейността си.

Вариант 2: На следващо място, мога да подам искова молба срещу работодателя. Искова молба мога да подам и след като работодателя ми фалира т.е. след откриване на производство по несъстоятелност. 

Тук пред мен стои една интересна възможност да се защитя от продължаващото намаляване на средствата на работодателя. Предвид влошеното финансово състояние на работодателя си, в исковата молба мога да направя особено искане за обезпечение чрез налагане на запор на банкови сметки/движими вещи/вземания, или възбрана на недвижим имот. 

Какви са предимствата на това особено искане?

- Ако в исковата си молба посоча доказателства за неплатените заплати, е вероятно съдът да уважи особеното искане. Това означава, че ще ми бъде издадена обезпечителна заповед, с която да поискам от съдебен изпълнител налагане на запор/възбрана. 
- Запорът или възбраната представляват забрана за работодателя да прехвърля на други лица запорираното/възбраненото имущество. Той няма да може да „скрие“ същото, прехвърляйки го на свои близки или изтегляйки парите от своите банкови сметки. Тази забрана е ефективна, тъй като ще създаде за моя длъжник съществени пречки при прехвърлянето на това имущество.
- Когато спечеля делото за своите заплати, аз ще мога да насоча изпълнение към запорираното или възбранено имущество т.е. ще мога да поискам от съдебния изпълнител да продаде това имущество, а аз ще получа парите си.
- Разглеждането на особеното ми искане става моментално – в деня на подаването в съда, защото цели да изненада длъжника ми.

Най-популярната мярка, която мога да поискам, е запор на банковите сметки на моя работодател. Не е необходимо да знам в коя банка са парите му – мога да формулирам искането си общо, като поискам запор върху банковите му сметки в страната. Това е най-често разрешаваната от съда мярка.

А ако по отношение на работодателя ми вече е открито производство по несъстоятелност?

Аз нямам право да поискам откриване на производство по несъстоятелност, но придобивам определени права, след като производството вече е открито.

Вариант 1: Когато работодателят ми фалира, парите си или част от тях мога да получа от фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.Фондът гарантира начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, както и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване

pixabay.com

Право на обезщетение от фонда имам когато все още съм служител при работодателя, или договорът ми е прекратен през последните 3 месеца преди датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. Обезщетение мога да търся от момента на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. 

В 14-дневен срок работодателят е длъжен да ни информира за датата на вписването на несъстоятелността и за реда за получаване на парите ни. Освен това мога безплатно да извършвам справки по неговия БУЛСТАТ/ЕИК или наименование в сайта на Министерство на правосъдието, където мога да видя всички молби за откриване на производство по несъстоятелност, или в сайта на Търговския регистър, където мога да видя, кога е открито производството.

Размерът на сумата, която мога да получа, обхваща последните до 6 начислени през последните 12 календарни месеца, но неизплатени брутни заплати и обезщетения, но месечно не повече от определения максимален размер, който за 2018 г. е 1300 лв. месечно. Ако работя при този работодател от по-малко от 3 месеца, имам право да получа в обезщетение само една минимална работна заплата.

pixabay.com

Редът за изплащане на обезщетение изисква в срок до 21 дни от вписване на несъстоятелността работодателят да изготви справка за размера на начислените и неизплатени ни суми. Работниците и служителите могат да подават възражения по справката на работодателя. 

Аз, от своя страна, трябва да подам заявление-декларация по образец в ТП на НОИ по седалище на работодателя в срок 2 месеца от вписването в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

НОИ отказва или разрешава отпускането на гарантирано ми вземане с разпореждане в срок от 1 месец. Мога да обжалвам разпореждането в 14-дневен срок пред административния съд по седалището на ТП на НО

Вариант 2: Мога също така да предявя писмено вземането си в производството по несъстоятелността на работодателя в срок до 1 месец от вписване в Търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Недостатъкът е, че дори вземането ми да бъде прието, е възможно да не останат средства за изплащането на дължимите ми заплати, а дори и да останат, продължителността на производството е голяма и изплащането на парите ми ще се отложи във времето.