Разходите на работодателите за труд са се увеличили през последното тримесечие на миналата година спрямо същия период на 2008-а, показват предварителните данни на националната статистика.

Средният ръст е със 7,2 процента. В индустрията увеличението е със 7,7 на сто, в услугите – 10,4 процента, а в строителството – 25,1 на сто.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2009 г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности ”Строителство”- 25,1 на сто, “Административни и спомагателни дейности” – 20,9 процента и “Култура, спорт и развлечения” – 18,4 на сто, а най-нисък в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и “Хуманно здравеопазване и социална работа”, съответно с 0,7 на сто и 2,4 процента.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическа дейност “Държавно управление” (-14 процента) и “Професионални дейности и научни изследвания“ (-4,3 на сто).

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 8,9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2008 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) с 0,2 процента. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-15,4 на сто) за “Държавно управление” до 27 на сто за ”Строителство”.