От 1 октомври минималната пенсия да стане 340 лева, а максималната – 1500 лева, предвижда промяната в Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., който вече  е  внесен за обсъждане в Народното събрание. Проектът беше одобрен на извънредно заседание на Министерския съвет миналата седмица.
 

Отпуснатите с начална дата до 30 септември 2021 г. включително пенсии се преизчисляват от 1 октомври 2021 г. по реда на чл. 70 с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 30 септември 2021 г. включително, се преизчисляват от 1 октомври 2021 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1., пише още в закона.

Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 септември 2021 г. включително.“

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. С предложените изменения се гарантира, че всички около 2 080,0 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв.

В чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидена промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която ще се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност с началната дата след влизане в сила на закона от 1 октомври 2021 г. От началото на 2019 г. тя е 1,2 на сто. С настоящия законопроект се предвижда увеличаването й на 1,35 на сто, което представлява увеличение с 12,5 на сто.

istock
istock

По този начин се повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на лицата на пазара на труда и нараства процентът на заместване на миналите доходи от труд, пише в мотивите към законопроекта.

С оглед осигуряване на равнопоставеност на лицата, се предлага преходна разпоредба в КСО (§7е), която предвижда с по-високата тежест на осигурителния стаж да бъдат преизчислени всички отпуснати преди 1 октомври 2021 г. пенсии. Реалното увеличение може да бъде по-голямо от 12,5 на сто, ако преизчисленият действителен размер на пенсията е под предложения със законопроекта нов минимален размер на пенсиите за трудова дейност за съответния вид, тъй като в този случай ще бъде определен на него.

Предложенията за промени в чл. 75 и чл. 79 от КСО, които регламентират начина за определяне размерите на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, за трудова злополука и професионална болест са породени от необходимостта от съобразяване на законодателните решения във връзка с изчисляването на пенсиите за инвалидност с тези, които са възприети при пенсиите за осигурителен стаж и възраст, тъй като всички те имат характер на пенсии, свързани с трудова дейност, посочват вносителите на промените – Министерски съвет.

istock
istock

С цел подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност и с оглед осигуряване на възможност всички пенсионери, включително и тези с действителен размер на пенсията под минималния и над максималния, да получат реално увеличение на пенсиите от 1 октомври 2021 г., е необходимо да се определи по-висок минимален, съответно максимален размер на пенсиите.

Съгласно чл. 70, ал. 9 от КСО минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). Според предвиденото в действащата разпоредба на чл. 10 от ЗБДОО за 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 300 лв.

Окончателно: Вдигат пенсиите средно с 64 лв. от 1 октомври

Със законопроекта се предлага промяна, която предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при общите условия на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО да се увеличи от 300 лв. на 340 лв. от 1 октомври 2021 г. Това води до нарастване с 13,3 на сто на размерите на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер.

Увеличение ще получат и пенсионерите, които към момента получават пенсия над минималния размер за съответния вид, но след преизчислението с по-голямата „тежест“ на една година осигурителен стаж ще останат под новия минимален размер. В резултат от предложената промяна, със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии, се изтъква в мотивите.

istock
istock

С изменение в разпоредбата на § 7, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Тази промяна ще осигури възможност да се повишат размерите на пенсиите както на пенсионерите с действителен размер на пенсията над 1440 лв., така и на пенсионерите, които в момента получават под 1440 лв., но след преизчислението с по-голямата тежест на година стаж, размерът на пенсията им ще надхвърли 1440 лв. 

В какъв срок се изплаща обезщетението при пенсиониране

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, в законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване  размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г.

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия), както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611/85 г. от 1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните.

Увеличението на размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. до 170,00 лв. ще доведе до ръст с 14,3 на сто на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на съответните добавки към пенсиите, изчислявани от размера на социалната пенсия за старост.

istock
istock

В законопроекта са предвидени необходимите средства за изплащане на допълнителната сума към пенсиите за м. септември 2021 г. в размер на 50 лв. Целта е подкрепата за пенсионерите да продължи до момента, в който влязат в сила разпоредбите, на основание на които се повишават основните размери на всички пенсии – от 1 октомври 2021 г.

Предвид подобряването на ситуацията на пазара на труда и благоприятните перспективи пред икономиката, със законопроекта се предлага увеличаване на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване с 230 000 хил. лв., пише още в мотивите към проекта. .

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg