При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

В какъв срок следва да бъдат изплатени тези обезщетения, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Обезщетение при прекратяване на работа поради болест

Срокът за изплащане на обезщетението е определен в закона и работодателят е длъжен да го спазва. Обезщетението следва да бъде изплатено от работодателя не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който трудовото правоотношение е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок.

istock
istock

След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Ако работодателят не изплати доброволно обезщетението в срок, работникът или служителят има право да претендира изплащането му в 3-годишен давностен срок по съдебен ред. Обезщетението става изискуемо от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. Следователно 3-годишният давностен срок започва да тече, считано от деня, следващ деня, в който изтича срокът за изплащане на обезщетението.

Договаря ли се размерът на обезщетение при напускане на работа

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено правоотношението или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено (чл. 228, ал. 1 КТ).

Ако работникът не е отработил всички работни дни, необходимото за целите на определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневното брутно трудово възнаграждение, което се умножава по броя на работните дни за същия месец

Това означава, че за месечна база е достатъчно наличието дори на един отработен ден, за да се изчисли месечен размер на брутната сума.

Справка:

чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg