В Кодекса на труда в България ее предвидено правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест.

Какви са законовите предпоставки за пораждане на правото на обезщетение, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Колко българи получават по 74,29 лв. на ден за безработица

Обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест се дължи от работодателя при наличие на следните законови предпоставки:

1. когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника или служителя,

2. при условие че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.

istock
istock

Законът не поставя други изисквания или ограничения за възникване на правото на обезщетение. Ето защо обезщетението може да изплаща едновременно и с други обезщетения, предвидени в закона при прекратяване на трудовото правоотношение.

Изискването работникът или служителят да има най-малко 5 години трудов стаж е изискване работникът или служителят да има признат трудов стаж не по-малко от 5 години.

Какви обезщетения ни дължи работодателят при командировка


Законът не поставя условието този трудов стаж да е придобит при работодателя, при когото настъпва прекратяването на трудовото правоотношение поради болест. Трудовият стаж може да е придобит при един и същ работодател или при различни работодатели, по едно или няколко трудови правоотношения. Наличието на 5 години придобит трудов стаж се преценява към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Изискването работникът или служителят през последните 5 години трудов стаж да не е получил обезщетение на същото основание се прилага независимо от това дали обезщетение на същото основание е изплатено от работодателя, при когото настъпва прекратяването на трудовото правоотношение поради болест сега или от друг работодател, изплатил обезщетението при предходно прекратяване на трудовото правоотношение.

istock
istock

От значение за изплащане на обезщетението е моментът, в който работникът или служителят е получил обезщетение на същото правно основание.

Какви обезщетения ни дължи шефът при прекратяване на трудовия договор

Следователно, ако работодателят, при който се прекратява трудовият договор, веднъж вече е изплащал обезщетение на работника или служителя на същото основание, той няма да е длъжен да го изплати отново, ако е изплатил обезщетение на работника или служителя на същото основание през (в рамките на) последните 5 години от трудовия му стаж.

Обаче работодателят ще бъде длъжен да изплати обезщетението, ако предишното изплащане на обезщетение на работника или служителя е било в момент, предхождащ последните 5 години от трудовия му стаж.

 

Справка

чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 325, ал. 1, т. 9 или чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда