Приключи договарянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии за 2011 г., съобщиха от МТСП.

Такива се договаряха за 77 икономически дейности и 9 групи професии. Работодателските и синдикални организации постигнаха споразумения за 30 икономически дейности, които се отнасят за около 1 300 000 наети лица.

В 22 икономически дейности има нарастване на минималния осигурителен доход, а в 7 икономически дейности споразуменията запазват размерите за 2010 г.

Средният процент на нарастване на минималния осигурителен доход от сключените споразумения е 5,6%.

В 47 икономически дейности праговете ще бъдат актуализирани по административен път. Увеличението ще бъде с 5.6% - колкото е достигнатият ръст на минималния осигурителен доход от сключените споразумения.

Най-висок ръст на минималния осигурителен доход се наблюдава в икономическите дейности - търговия - 10,2% и туризъм /хотелиерство - 12,5%, следвани от икономическите дейности производство на хартия и картотени изделия - 9, 7%, селско и горско стопанство – съответно 7,2% и 7,4%, и производство на облекло – 7.0%.

Очакванията са, че новите размери на осигурителните прагове ще повишат приходите в държавното обществено осигуряване допълнително с около 110 милиона лева годишно и ще обхванат около 2 млн. и 300 хиляди осигурени лица.