Започнаха процедурите по подаване на документи за използване на преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Работодателите, които желаят да се възползват от възможността, могат да подават заявки в бюрата по труда в цялата страна до 12 септември, съобщиха от Агенция по заетостта. 

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценяват подадените заявки от работодателите до 15 септември и ще ги класират съобразно свободния финансов ресурс.

В рамките на настоящите процедури работодателите имат възможност да получат финансови преференции чрез планираните за 2017 г. средства от Държавния бюджет по мерки и програми за стимулиране наемането на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. 

Следващи процедури ще се проведат в началото на 2018 г. след утвърждаване на Националния план за действие по заетостта за предстоящата година.