С измененията на Закона за здравето през 2020 г. поради пандемичната обстановка, в страната влезнаха в сила нови разпоредби относно времето на зачитането на осигурителния стаж.

Дали такъв стаж трупаме по време на неплатен отпуск и евентуално за какъв период от време, въпроси отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Позволено ли е плащането в натура на социалните придобивки

За осигурителен стаж от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

На това основание и в този размер се зачита осигурителният стаж, независимо от това в кой период на годината е ползван неплатеният отпуск. Разпоредбата засяга всички лица, осигурени на основание разпоредбите в закона. Това са следните осигурени лица:

1. работниците и служителите,

2. държавните служители по Закона за държавния служител;

istock
istock

3. съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

Предлагат нов вид отпуск

4. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;

5. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

Колко струва закупуването на един месец осигурителен стаж

6. управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;

istock
istock

7. лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата, изброени в закона, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

8. кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

Дискриминационно ли е плащането за „клас“ прослужено време

При зачитането на осигурителен стаж по време на неплатения отпуск, времето се отчита в дни, независимо от уговорените часове работно време. Това означава, че работник или служител с уговорено работно време 8 часа и такъв с уговорено работно време например 4 часа са поставени при едни и същи условия при преценката на броя на дните по време на неплатения отпуск.

Справка:

чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда

§ 16 от Закон за изменение и допълнение на закона за здравето

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg