Равното заплащане за един и същ труд все още не е реалност за работещите жени и мъже - това е един от основните изводи в проекта на доклад за равнопоставеност на мъжете и жените в България, който е качен за обществено обсъждане. 

Разликата в заплащането на мъжете и жените е най-голяма в здравеопазването и социалните дейности - 28 процента. По информация на Националния статистически институт разликата в заплащането по пол за 2017 г. общо за България е 12,7 на сто. 

По данни на националната статистика средната заплата на мъжете е 1 150 лева, а на жените 920. За целия период от 2010 до 2017 година средното възнаграждение на мъжете е по-високо в интервал от 24 до 27 на сто.

Що се отнася до причините за съществуващите разлики, в доклада се подчертава, че те се коренят и в традиции и стереотипи, които влияят в избора на образование, особено за момичетата, които се насочват към типично женски професии, а те по неписано правило са по-ниско платени - учители, продавачи и работници в текстилната промишленост, шивачки. 

Ползването на по-дълъг отпуск по майчинство и трудното балансиране на работата и семейните ангажименти също забавят кариерното развитие на жените. 

Все пак, страната ни за трета поредна година отчита тенденция за намаляване на въпросната разлика. По данни на Евростат тя намалява от 15,4 процента през 2015-а на 13,6 % през 2017-а при средно за тази година 16 процента за ЕС. 

В доклада се посочва, че са наложителни още по-устойчиви политики, които да подобрят баланса между половете в икономическите сектори и професии и да насърчат участието на жените във високоплатени сфери, както и в процесите на вземане на решения.