Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България за 11 млрд. евро. В него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на кохезията за периода 2021—2027 г. 

Това са средствата от еврофондовете, които са различни от тези, които страната ни ще получи по Плана за възстановяване и растеж. Споразумението за партньорство с България обхваща 10 национални програми.

Средствата по финансирането им ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР, Европейския социален фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход — ФСП и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури — ЕФМДРА.

България ще получи 10,6 милиона евро от ЕК в помощ на земеделците

Почти половината от средствата - 4,2 млрд. евро ще бъдат инвестирани в Северозападния, Северния централен и Североизточния район, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела „Шипка“ — първият тунел, който ще минава през Стара планина.

2,4 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне своите климатични цели. От тях 600 млн. евро ще бъдат насочени за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници, които трябва да достигнат 27 % от общото потребление на енергия, а също и за намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради. Инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с най-малко 35 % на дела на населението, което живее в риск от природни бедствия. 

istock
istock

Фондът за справедлив преход ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. България ще инвестира още 2,6 млрд. евро от Европейския социален фонд + с цел подобряване на достъпа до заетост.

Доклад: Условията на пазара на труда в България се влошиха


Това включва 315 милиона евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 милиона евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите.

Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8% на 7% до 2030 година. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6% на 35,4%, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73% на 79%. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg