Отчисления в размер на 50% от печалбата за финансовата 2022 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата.

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2022 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Отчисленията са в размер на 50%, в съответствие с дивидентната политика на държавата. Очаква се да постъпят 871,1 млн. лв., като срокът за внасяне е 15 май 2023 г.

Как малки фирми да получат пари за регистрация на марка

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ във връзка с изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 г. и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.


Запазва се възможността за публичните дружества да разпределят и междинен 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg