Основен риск пред процеса на присъединяване в определения времеви хоризонт е развитието на политическата ситуация в страната. Това заявява Димитър Радев, управител на БНБ, в своя публикация в бюлетина на Асоциацията на банките в България.

По думите му успехът на процеса предполага активни политически консултации с нашите външни контрагенти и мащабна законодателна дейност вътре в страната в рамките на следващите няколко месеца.

Продължаващата политическа криза поставя под въпрос както политическите, така и законодателните действия в подкрепа на процеса на присъединяване, допълва Радев. Той подчертава, че независимо от политическата криза, парламентът прие в края на миналата година с близко до конституционно мнозинство решение, с което задължи правителството и БНБ да ускорят подготовката за присъединяване на страната към еврозоната с целева дата 1 януари 2024 г., и второ, БНБ и банковият сектор до голяма степен вече са част от еврозоната след ефективното присъединяване на страната към Европейския банков съюз на 1 октомври 2020 г.

„Отговорностите на БНБ при така създадената организация покриват широки сфери. Сред работните ангажименти попадат изборът на дизайн на българските евромонети, изтеглянето на българския лев от обращение, адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро, както и предоставянето на евро на банките“, пояснява управителят на БНБ..

Сред гореизброеното, например, една задача с висок времеви приоритет и значителен обществен интерес ще бъде изборът на национална страна на бъдещите български евромонети. С оглед на напредналия стадий на практическата подготовка, налице са аргументи (вкл. по примера на други присъединили се преди нас към еврозоната страни) българските евромонети да възпроизведат дизайна на настоящите ни разменни монети.

Това ще улесни разпознаваемостта и прехода към новите монети в България и ще осигури приемственост в историята на българските парични знаци и утвърждаване на националната идентичност чрез познатите символи на българския лев – вече в мащабите на цялата еврозона и при глобалното разпространение на еврото, обяснява Димитър Радев.

istock
istock

Той подчертава, че освен БНБ, банките също играят важна роля в инфраструктурната подготовка и ефективното въвеждане на еврото.
Както за БНБ, ориентирите за предстоящите задачи и отговорности за банките са очертани в Националния план за въвеждане на еврото. Планът описва необходимостта от подготовка за дейности като превалутиране на депозитите, кредитите, ценните книжа и другите финансови инструменти, както и на дяловите участия. Преди датата на въвеждане на еврото банките трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции (салда по сметки, банкови преводи, тегления на банкомат, тарифи за таксите и комисиони, плащания по главници и лихви, лихви по депозитни сметки), напомня подуправителят на БНБ.

Всеки втори българин е против въвеждането на еврото у нас

В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично преобразуване на банковите сметки от лев в евро. Всички средства в лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките и другите доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани безплатно в евро. Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките, посочва Радев.

Банките ще имат важни отговорности и при обмяната на банкноти и монети, в месеците преди въвеждане на еврото и след това. Например две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с евробанкноти и евромонети с българска национална страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците и „Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети с българска национална страна (без такса) – т.нар. вторично предварително захранване.

istock
istock

След въвеждането на еврото, през първите 6 месеца банките (заедно с „Български пощи“ ЕАД) задължително ще предоставят безплатна обмяна на банкноти и монети от лева в евро. След изтичането на първите 6 месеца до 1 година след въвеждането на еврото банките ще бъдат задължени да  продължат да обменят банкноти и монети от лева в евро, като вече ще могат да прилагат такса за тази услуга. След изтичане на 1 година от въвеждането на еврото услугата за обмяна на банкноти и монети от лева в евро, отново с възможност за прилагане на такса за тази услуга, ще се предоставя от банките по тяхна преценка. БНБ ще продължи да обменя банкноти и монети от лева в евро безплатно и безсрочно.

Всичко това илюстрира сериозността и значимостта на предстоящите задачи и проекти. Напредъкът по тях и постигането на целта за присъединяване към еврозоната от 1 януари 2024 г. ще продължават да зависят от развитието на политическата ситуация и мотивацията за общи и координирани усилия на всички ангажирани институции в България. Близките месеци могат да предефинират и дадат решаващ импулс за стратегическото развитие не само на банковия сектор, но и на българската икономика като цяло, заключва Димитър Радев.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg