С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева. В момента минималната заплата е 780 лева или повишението е със 153 лева.

Минималната часова работна заплата пък ще стане 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, пише в постановлението, качено за обществено обсъждане. В мотивите към проекта се уточнява, че увеличените на минималната заплата е съгласно приетите промени в Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година и не може да е по-ниска от определената за предходната година.

С други промени се предвижда до приемането на Националния план за действие по заетостта за 2024 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителните мерки от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и за наетите лица по Програма „Старт на кариерата“ и също да получават минимална заплата от 933 лева от 1 януари.

 През първото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата нараства със 17,8% спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 1 882 лв. В обществения сектор тя бележи ръст от 16,5% (1 861 лв.), а в частния – ръст от 17,5% (1 889 лв.). Спрямо предходното тримесечие (четвъртото тримесечие на 2022 г.) средната работна заплата нараства с 0.2%.

В края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение общо за страната към края на март 2023 г. нарастват с 47,5 хил. души, или с 2.1%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 2,31 млн. души.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%. В обществения сектор тя бележи ръст от 12,4 % (1 944 лв.), а в частния – ръст от 25,8% (1 961 лв.). Спрямо второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата общо за страната нараства с 13,1%.

Koга най-ниската заплата трябва да стане над 930 лева

По данни на НСИ наетите на минимална работна заплата към първо тримесечие на 2023 г. са около 430 888, намаляват с 3,1% на годишна база. Наетите на минимална работна заплата към второ тримесечие на 2023 г. са около 442 403 души, като намаляват с 5,0% на годишна база. Съотношението на минималната работна заплата от 780 лв. от 01.01.2023 г. към средната работна заплата (1865 лв.) за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на 2022 г. и първите две на 2023 г. е 41,8%. Спрямо средната работна заплата (1957 лв.) за второ тримесечие на 2023 г. то е 39,9%.

istock
istock

Тази съпоставка показва отклонение от насоките на Директива 2022/2041 и разпоредбите в чл.244 от Кодекса на труда и налага задълбочен мониторинг на доходите през 2024 г., т.е. идентифицирана е необходимост за предприемане на конкретни действия в рамките на периода на прилагане на актуализираната стойност по начин, който да запази постиженията на социалния модел в страната, като гарантира балансирано развитие на различните подоходни групи и се съобразява с провежданата бюджетна политика, се посочва в мотивите към постановлението

Според него новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:
 
    Повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;

    Реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;

    Повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;

    Намаляване на подоходното неравенство;

    Повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и осигуряване на адекватност на заплащането им;

    Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg