Зачестяват мненията в публичното пространство, че гражданите не получават постоянна и актуална информация за въвеждането на еврото у нас, за проблемите, с които могат да се сблъскват и начините за тяхното решаване, посочват от Асоциация „Активни потребители“.
 
Междувременно е разработен Национален план за въвеждане на еврото в България, който обхваща всички области на живота у нас. Какво се предвижда в него за правата и защита на потребителите в процеса на подготовката и живота ни в еврозоната?
 
Отговорна на оперативно ниво за защитата на потребителите в процеса на подготовката на България за членство в еврозоната е работна група „Защита нa потребителите“, с водещи институции Министерството на икономиката и индустрията и Комисията за защита на потребителите. Работната група ще фокусира своята работа в следните направления:
 
 Правилно преизчисляване на цените
 

Точното и правилно изчисляване на цените от левове в евро при „превалутиране в евро“ е основно средство за предотвратяване на риска от покачване на цените в резултат на въвеждането на еврото. Поради тази причина органите, работещи в областта на защитата на потребителите, следва да следят стриктно за спазването на правилата за превалутиране.
 
Двойно обозначаване на цените
 
С цел улесняване на адаптацията към новата валута и предотвратяване на злоупотреби и спекулативно нарастване на цените, в Закона за въвеждане на еврото в България ще бъде регламентирано задължение за двойно обозначаване в левове и евро на цените и другите парични суми за плащане, кредитиране и дебитиране, придружено от изрично посочване на фиксирания обменен курс. Съгласно Препоръка на ЕК от 10 януари 2008 г. относно мерките за улесняване на бъдещо преминаване към еврото, периодът на двойно обозначаване на цените следва да започне възможно най-рано след официалното приемане от Съвета на неотменимо фиксирания обменен курс между лева и еврото и да остане в сила за срок от най-малко шест месеца и най-много една година след въвеждането на еврото.

istock
istock

След изтичането на този срок двойното обозначаване следва да бъде прекратено, за да се даде на гражданите възможност да свикнат напълно с новата валута. Планирано е в България задължението за двойно обозначаване на цените да започне да действа 30 календарни дни след решението на Съвета относно фиксирания обменен курс между лева и еврото и да остане в сила 12 месеца след приемането на европейската валута.
 
Опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че това задължение е дало много добри резултати. То е спомогнало за предотвратяване повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. Специално внимание ще се обърне на търговците и доставчиците на услуги, които следва да показват цените на своите продукти и/или услуги в двете валути по време на периода на двойно обозначаване на цените.

Методи Методиев: До средата на 2025 г. България ще е готова за еврозоната

В същия период обозначаването на цените в левове и в евро следва да се прави и в търговските съобщения, съдържащи информация за цените на стоките и услугите. Търговците и доставчиците на услуги ще имат известна свобода по отношение на формата и средствата за двойното обозначаване на цените, при условие, че то е лесно разбираемо, не подвежда, изписано е с еднакъв шрифт, показва фиксирания обменен курс и не съдържа ненужна информация, която може да обърка потребителите.
 
Двойното обозначаване на цените ще важи и за публичните органи. По време на този период всички суми, дължими от българските граждани на държавата, включително данъци, такси и др., следва да се обозначават в левове и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите. Публичните органи следва също да изготвят информационни материали във връзка с двойното обозначаване на цените и ценови листи, в които цените са изписани в двете валути.
 

istock
istock

Контрол върху замяната и закръгляването на цените от левове в евро
 
За да се избегне спекула с цените и прекомерна инфлация, Комисията за защита на потребителите ще проведе проучване на цените на най-често консумираните хранителни продукти, основни стоки и често използваните услуги една година преди въвеждането на еврото, като продължи да следи тяхното изменение една година след въвеждането на новата валута. Резултатите от проучването и наблюдението на цените следва да се публикуват на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на интернет страницата за еврото и чрез други информационни канали. По отношение на задълженията на търговците за правилното преизчисление и двойното обозначаване на цените, както и на евентуални санкции от неспазването на тези задължения, следва да се предвидят изрични текстове в еврозакона, а Комисията за защита на потребителите, в качеството на контролен орган, да следи спазването на тези правила.

Основателни ли са страховете, че смяната на лева с еврото ще създаде рискове пред икономиката

В тази връзка, с цел поощряване на коректните търговци, Комисията за защита на потребителите съвместно с представители на неправителствените организации, ще организира кампания „Честен търговец“, с ясно разпознаваемо лого на кампанията. Тези от търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“, за да информират потребителите, че участват в кампанията.

За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация. Резултатите от изследване, проведено в държавите членки, последно въвели еврото, показват, че рискът от повишаване на цените е относително по-изразен в сектора на услугите, особено услугите в кетъринг сектора, салоните за красота, услугите за настаняване и развлекателните услуги. Поради това и въз основа на предварително разработен от Комисията за защита на потребителите анализ на риска, компетентните органи ще обърнат специално внимание на наблюдението на цените на тези категории услуги, както и на други с по-висок риск.
 

istock
istock

Мониторинг на цените
 
Цялостното и редовно информиране на гражданите за движението на цените ще бъде важен елемент от мерките за защита на потребителите. Компетентните органи ще наблюдават непрекъснато движението на потребителските цени, за което редовно ще информират обществеността. В допълнение към информацията за инфлацията като съвкупна мярка за движението на цените, ще бъдат публикувани данни за движението на цените на ключови категории стоки и услуги. Ако българските граждани са редовно информирани за движението на цените, е по-малко вероятно в тях да се създаде погрешно разбиране за значително увеличение на ценовото ниво и спад на жизнения им стандарт в резултат на въвеждането на еврото.
 
Резултатите от мониторинга на цените ще бъдат редовно представяни на обществеността, като по този начин ще се намали недоверието и страхът на гражданите, че цените ще се увеличат по непрозрачен начин.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase