Акумулираните активи в допълнителните задължителни пенсионни фондовe ще запазят тенденцията си на умерено нарастване и през последното тримесечие на годината,  което  съответства  на  динамиката  им  през  третото  спрямо  второто тримесечие. Това очакват пенсионните дружества за края на тази година, показва анкета на Министерството на финансите сред финансовите посредници за икономическата ситуация у нас.

Ще се повишава и броят на осигурените лица в допълнителните задължителни пенсионни фондове, според участващите ПОД в тази анкета. През  третото тримесечие бе отчетено слабо увеличение в броя на осигурените лица в УПФ, ДПФ, ППФ и ДПФПС.

Стойността  на  един  дял  в  фондовете ще  остане  без  промяна  спрямо предходното тримесечие, според анкетираните. Това се наблюдава на фона на отчетено  повишение  на  доходността  на  годишна  база на фондовете  за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28.09.2018 г. -30.09.2020 г. спрямо аналогичния двугодишен период в края на второто тримесечие.

Повишение на балансовите оценки е налице при всички групи посредници, като инвестиционните посредници са най-оптимистично настроени.
Вероятно по-високата оценка на анкетираните се дължи на по-малкия спад на икономиката през първото полугодие спрямо консенсусните очаквания, след като краткосрочните бизнес индикатори имаха разнопосочно развитие.
 
В същото време сезонно изгладените данни за реалния растеж на икономиката в еврозоната и ЕС за третото тримесечие спрямо предходното показват увеличение съответно с 12,5% и 11,5%, а спадовете спрямо третото тримесечие на 2019 г. са съответно 4,3% и 4,2%.
 

istock
istock

Очакванията на финансовите посредници за растежа през последното тримесечие също слабо се подобряват спрямо предходната анкета на МФ.
 
Общата балансова оценка е малко по-висока от предходното издание, като болшинството отговори сочат запазване или забавяне на спада. През август, септември и октомври показателят за бизнес климата последователно леко се подобряваше въпреки растящите опасения от нова вълна на пандемията и риск от налагането на ограничителни мерки в редица страни и у нас.
 
В същото време консенсусните прогнози на международни институции като МВФ, ОИСР и ЕК показват очаквания за относително по-малък спад на българската икономика спрямо останалите държави от ЕС и други ключови икономики.
 
Участниците в последното проучване на МВФ предвиждат леко повишение на инфлацията през четвъртото тримесечие, като консолидираният резултат се повишава спрямо очакването за третото тримесечие, което беше по-близо до неутралното. Въпреки това малко вероятно е повишението да се отрази на потребителските цени до края на календарната година.
 

istock
istock

Анкетираните обаче понижиха очакванията си за годишното изменение на заетостта през последното тримесечие и прогнозират леко понижение. В предходното издание отговорите бяха по-оптимистични, като балансовата оценка беше близо до неутралната. Тенденцията към намаление на броя на безработните лица след края на извънредното положение се запази до края на септември. Въпреки че през септември равнището на безработица се понижи до 6,9% при 7,2% през септември, задълбочаването на пандемията и евентуални нови ограничителни мерки вероятно са повлияли на преценката на финансовите посредници.
 
Финансовите посредници имат неутрално очакване по отношение на динамиката на основния лихвен процент (ОЛП) до края на годината, като понижение предполагат единствено инвестиционните посредници.

Увеличават ли се парите ни за втора пенсия

Същевременно темпът на нарастване на кредитите за частния сектор продължава да се забавя при стабилен темп на нарастване на депозитите, което допълнително засилва, при равни други условия, ликвидността на банките.
 
Участниците в анкетата на МВФ прогнозират запазване на нивото на валутния курс на лева/еврото спрямо щатския долар до края на годината. Въпреки близкия до нула консолидиран резултат, мненията са разделени основно между слабо поскъпване и слабо поевтиняване на лева спрямо долара.
 

istock
istock

Очакванията за динамиката на индексите на Българската фондова борса през четвъртото тримесечие са предимно за запазване на техните нива спрямо края на третото тримесечие, като общо преобладават неутралните отговори.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg