Преизчисляването на пенсиите е мярка, която ще доведе до повишаване на размерите на пенсиите на много голям брой пенсионери.

При актуален средномесечен осигурителен доход, като например този за 2019 г., броят на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г., които ще получат увеличение, е над 1 500 000 пенсии. Това показва анализ на Националния осигурителен институт, изготвен от ангажираните с темата експерти.
 
Те са направили изчисления какво би се получило, ако всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2019 г., бъдат преизчислени през 2021 г. със средния осигурителен доход за 2019 г. от 986,52 лв. Експертите са използвали са два сценария.

При първия вариант преизчисляването се извършва, считано от 1 януари, като след това не се прилага швейцарското правилото. Докато Вариант 2 включва преизчисляването да е от 1 октомври, като преди това е извършено осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване с процент от 6,3 на сто.

Средна пенсия ще стигне 583,45 лв., ако пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., се преизчислят с осигурителен доход за същата година, при първия вариант. При втория тя ще стане 591,91 лева.

istock
istock

Освен голям обхват, преизчисляването ще има много сериозни положителни последици за пенсионерите, чиито пенсии ще бъдат увеличени. Оценките показват, че при двата хипотетични сценария средното увеличение на основния размер на пенсиите, които подлежат на преизчисляване и ще бъдат увеличени, е между 39 и 44 на сто.

Въпреки безспорните си положителни последици за много голям брой пенсионери, преизчисляването на пенсиите няма да се отрази благоприятно за значителен брой от тези с пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г. Особено важно е да се има предвид, че сред тези хора доминират пенсионерите с най-ниски пенсии, т.е. именно възрастните в особено уязвимо положение.

С колко се вдигат пенсиите през следващите години

От друга страна, трябва да се отчете и фактът, че в резултат на очакваното увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст до 250 лв. от 1 юли 2020 г., за пенсионерите с минимален размер на пенсията за трудова дейност ще се приложи по-висок процент на увеличение (близо 14 на сто), отколкото за останалите пенсии, които ще бъдат увеличени с процента по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (6,7 на сто).

За пенсионерите, чиито действителен размер на пенсията е над максималния размер на пенсиите (т.нар. „таван“), преизчисляването, при равни други условия, не може да е благоприятно.

iStock
iStock

Тези пенсионери няма да получат увеличение на изплащания размер на пенсиите им, защото той така или иначе е ограничен на „тавана“.
Преизчисляването може да се окаже без положителни последици за голяма част от пенсионерите, за които се смята, че попадат сред получателите на т.нар. „стари“ пенсии.

Това са пенсионерите, действителният размер на чиито пенсии е толкова нисък, че е приравнен на минималния за съответния вид. Независимо колко назад във времето е отпусната пенсията и без значение с колко актуален средномесечен осигурителен доход се извършва   преизчисляването, ако осигурителният принос на пенсионера е много малък и той получава пенсия в минимален размер, има вероятност и преизчисленият размер на пенсията да остане под минималния за съответния вид.

Това е важна последица, имайки предвид какви са широко разпространените възгледи за целите на преизчисляването на пенсиите.
Не са никак маловажни и финансовите последици от преизчисляването на пенсиите. Оценките показват, че и при двата сценария може да се очаква рязко завишаване на очаквания разход за пенсии, уточняват от НОИ.

iStock
iStock

Само за месец, разходът за пенсии ще се повиши с между 27 и 34 на сто или с между 271 и 316 млн. лв.

Отчитайки текущото финансово състояние на ДОО, както и актюерските прогнози за следващите десетилетия, категорично се налага изводът, че преизчисляването на пенсиите, без да бъде съпроводено с компенсиращи мерки по отношение на приходите или оптимизиране на разходите, може сериозно да разклати финансовата устойчивост на държавната пенсионна система.

Поради това, разумният подход предполага към мярка с подобен мащаб и въздействие да се подхожда с нагласа за намиране на баланс между краткосрочните цели за повишаване доходите на пенсионерите и съхраняването на дългосрочния потенциал на ДОО да изпълнява обществените си задачи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg