От 1 април НОИ преизчисли служебно пенсиите на работещите пенсионери. Действителният месечен размер на преизчислените пенсии се увеличава средно с 13,55 лв. (при 10,45 лв. през 2022 г.) за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, с 7,29 лв. (11,06 лв. през 2022 г.) за пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и с 7,99 лв. (6,46 лв. през 2022 г.) за пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Най-голямо нарастване в абсолютна стойност е отчетено при изплащания месечен размер на една от пенсиите за осигурителен стаж и възраст, като след преизчисляването тя е увеличена със 196,53 лв. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-високото увеличение на месечния размер е със 144,21 лв., а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – с 31,87 лв.

Съобразно размера на увеличението на действителния размер на получаваната пенсия се оформят няколко основни тенденции. Най-голям е броят на трудовите пенсии, при които няма увеличение в действителния размер на пенсията – 92 234. Причините за това са различни, като липсата на увеличение се дължи най-вече на прекалено малкия допълнително зачетен осигурителен стаж.

По отношение на зачетените периоди най-голям е броят на пенсионерите, на които е зачетен осигурителен стаж под 12 месеца след отпускането на пенсията, съответно - след последното й преизчисляване. Относително висок е броят на пенсионерите (118 915), на които служебно е зачетен допълнителен осигурителен стаж между 1 и 5 години, а на други 28 074 е зачетен такъв за период по-малък от 1 месец.

От общия брой преизчислени пенсии, при които е отчетено нарастване в действителния размер, най-голям е делът на трудовите пенсии с увеличение на месечния размер между 1 лв. и 10 лв. – 88 960, следван от групата пенсионери, получили увеличение на месечния размер между 10 лв. и 20 лв. (65 765) и тези, чийто пенсии са нараснали с повече от 20 лв. (36 170). Не особено висок (4255) е броят на пенсиите, за които увеличението на месечния размер е до 1 лв.

Въпреки извършеното служебно преизчисляване и увеличаване на действителния размер на пенсията, при 84 862 пенсионери не се отчита промяна в изплащания им размер, поради регламентираните в КСО и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. минимални размери на пенсиите и съответно - максимален размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях. При 84 674 пенсии това е факт, тъй като преизчисленият действителен размер на пенсията е приравнен на минималния размер за съответния вид.

istock
istock

При предходното служебно преизчисляване броят на трудовите пенсии, приравнени на минималния размер, беше значително по-висок – 110 338. Една от основните причини, на която се дължи този спад, е извършеното преизчисляване от 1 октомври 2022 г., с което във формулата за изчисляване на размера на пенсиите беше взет предвид по-високият процент от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Пенсионирането става все по-скъпо

Значително е намалял броят на преизчислените пенсии, чийто действителен размер надхвърля определения максимален размер. Считано от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2023 г. същият е определен на 3400 лв. В сравнение с 2022 г., когато след извършеното служебно преизчисляване действителният размер на 9195 пенсии е надминал максималния размер, през 2023 г. броят на служебно преизчислените пенсии с действителен размер на пенсията над определения максимален размер е само 188.
 
Общо 335 932 пенсии са преизчислени от 1 април тази година, като се отчита намаление с 4948 спрямо 2022 г. (340 880). Очаквано най-много са работещите пенсионери в София, общият брой на служебно преизчислените пенсии там е 66 808.

istock
istock

Следващите териториални поделения на НОИ, при които е отчетен значителен брой на преизчислените пенсии, са тези в Пловдив (29 694) и Варна (21 122). Сред регионалните структури на института, в които са преизчислени служебно над 10 хиляди пенсии, попадат офисите в Бургас (17 246), Стара Загора (15 748), Благоевград (14 399), Плевен (13 698), София-област (12 896), Пазарджик (11 992), Велико Търново (10 841) и Хасково (10 317). Териториалните поделения на НОИ с по-малък брой служебно преизчислени пенсии са тези, които обслужват малък брой работещи пенсионери. Пример за такива са структурите на институцията в Търговище, Видин и Разград, като и при трите се отчита намаление в общия брой служебно преизчислени пенсии спрямо предходната година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg