И през тази година СИБАНК предлага на земеделските производители кредит овърдрафт, срещу очакваните субсидии за обработваеми площи при облекчени условия.

Клиентите имат възможността да кандидатстват без подадено заявление за подпомагане в Областните агенции на Държавен Фонд Земеделие.

Кредитите са в размер до 90% от последната получена субсидия, в лева, при атрактивни лихвени нива,  със срок на погасяване до 30 юни на следващата календарна година.

Кредитополучателите имат възможност многократно да усвояват средства от кредита при условията на овърдрафт.

Погасяването на кредита е еднократно, с постъпване на средствата от субсидията, като СИБАНК не изисква заплащане на такса при постъпване на средствата от субсидията.

Наред с кредитите срещу залог на субсидии за обработваеми площи, СИБАНК предлага на земеделските производители широка гама от кредитни продукти, подпомагащи развитието на бизнеса им -  финансиране на земеделска земя, за финансиране  на проекти по Програмата за Развитие на Селските Райони с гаранции от Национален Гаранционен Фонд, изключително атрактивни условия по инвестиционни проекти с ресурс на Държавен фонд Земеделие или Европейска Инвестиционна банка.