Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) се самосезира по повод публикация в медия за лоши условия на труд на български работници, заминали като гроздоберачи във Франция.

Предвид факта, че според информацията хората са тръгнали срещу устна договорка, без сключен писмен договор, от ИА ГИТ напомнят, че липсата на документ, предоставен преди заминаването, в който да са уговорени всички условия за работа при работодателя в приемащата държава, е един от сигурните знаци за измама. В тези случаи правата на контролните органи на Инспекцията по труда са ограничени, тъй като казусът е свързан с директно договаряне с чуждестранен работодател, когото те не могат да проверяват.

Повече българи взимат пенсия за работа в чужбина


В конкретния случай от ИА ГИТ са се възползвали от предоставената възможност да уведомят контролните органи в приемащата държава – Франция, за евентуално нарушение на трудови права на български граждани. От тяхна страна е стартирана проверка, която продължава. Първоначалните данни сочат, че става въпрос за директно наемане на работници от френски работодател.

При директното наемане на работници много често търсещите работа се насочват към чуждестранния работодател от близки и познати или от хора, наети от него. В тези случаи инспекторите по труда у нас са затруднени да защитят правата на българските работници поради липсата на фирма – посредник, предприятие, което осигурява временна работа, или командироващ работодател, развиващи дейност на територията на България.

istock
istock

Контролните органи в приемащата държава, от своя страна, също имат затруднения при контрола, тъй като много често при наемането чрез устна уговорка работниците нямат достатъчно данни за работодателя, което затруднява идентифицирането му, както и установяването на мястото.


Основни правила при започване на работа в чужбина:

Независимо от начина на изпращане – чрез фирма – посредник, предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР), или работодател, който командирова в рамките на предоставяне на услуга, хората трябва да тръгват от България с договорени писмено условия на работа и данни за работодателя в приемащата държава, при когото ще полагат труда.

Преди заминаването работниците трябва да бъдат запознати и писмено с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която се полага трудът. Разходите за транспорт са за сметка на работодателя и на ПОВР, а разходите за настаняване (квартирни пари) могат да се уговорят предварително между страните.

Заплащане на извънреден труд при работа в чужбина


Фирмите посредници и ПОВР подлежат на регистрация. Списъкът с регистрираните фирми е публичен на сайта на Агенцията по заетостта. Липсата на регистрация създава риск за трудовите права на хората.

Знак за измама е воденето на кореспонденция само чрез интернет, през социалните мрежи и когато предлагащият работа отказва лични срещи или определя такива на публични места вместо в офис. Отказът от сключването на договор или предоставянето на такъв на неразбираем за работника език също е сред индикациите за нередност.

istock
istock

Заплащането на такси за осигуряване на работа в чужбина от страна на фирми посредници са забранени. Предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР), и работодателите, които командироват свои работници и служители под свое ръководство и контрол за изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. При евентуално плащане е наложително да се поискат документи, доказващи за какво са заплатените суми.

Изисквания за предприятията, предоставящи посреднически услуги по заетостта


Задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа лица е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация. Повече информация за правата Ви в чужбина се публикува периодично на сайта на Агенцията https://www.gli.government.bg/bg/node/12431

Ако гражданите считат, че трудовите им права са нарушени, те могат да се обърнат към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“, за да бъдат предприети действия по компетентност, ако са изпратени по законосъобразния ред – чрез фирма посредник, ПОВР или командироващ работодател. При директно договаряне ИА ГИТ може да сигнализира контролните органи в приемащата държава.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg