В сектора на домакинствата се запази тенденцията към забавяне на растежа на депозитите, за което оказва влияние намаляването на реалния разполагаем доход на домакинствата в резултат от ускоряването на инфлацията.

Същевременно силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите и запазващите се такси, прилагани от банките за поддържането на парични наличности над определен размер, най-вероятно продължават да стимулират домакинствата да пренасочват своите спестявания от депозити към алтернативни възможности за инвестиране или запазване на стойността. Това се посочва в тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“.

Според експертите растежът на кредита за неправителствения сектор продължи да се ускорява през първите три месеца на 2022 г., което се наблюдаваше както при кредита за домакинства, така и при този за нефинансови предприятия. Запазващите се на исторически ниски равнища номинални лихвени проценти по кредитите, съчетани с ускоряващата се инфлация, продължиха да стимулират търсенето на кредити.

Допълнително влияние за нарастващото търсене на кредити за покупка на недвижими имоти оказваха и силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите. Ускорението на растежа на кредита за нефинансови предприятия отразява главно значителното поскъпване на суровините и материалите за производство и свързаната с това необходимост от кредитен ресурс за оборотни средства и за поддържане на запаси.

От страната на предлагането значителният  обем и ниската цена на привлечения ресурс, конкуренцията и високата ликвидност в банковия сектор продължиха да допринасят за облекчаване на условията по кредитите и на кредитните стандарти, пише в анализа на БНБ.

Българите харчат спестяванията си

Експертите очакват общата инфлация да продължи да се увеличава през второто и третото тримесечие на 2022 г. Това ще се определя от проявлението на преки и косвени ефекти от повисоките международни цени на основни селскостопански продукти и енергоносители (петрол, природен газ и електроенергия), които ще продължат да оказват влияние за повишаване на разходите за производство на фирмите.

istock
istock

От гледна точка на търсенето все още силно стимулиращата парична политика на ЕЦБ допринася за задържа не на отрицателни реални лихвени проценти по депозити и кредити за домакинства, което в съчетание със стимулиращата фискална политика се предвижда да продължи да подпомага растежа на потреблението и да оказва натиск за повишаване на потребителските цени.

Други фактори с проинфлационно влияние се очаква да бъдат прогнозираното увеличение на разходите за труд на единица продукция, както и допусканията за ускоряване на инфлацията в основните търговски партньори на България и по-високи цени на внасяните в страната промишлени стоки.

Значителни рискове от реализиране на по-висока инфлация спрямо тази в базисния сценарий произтичат от възможни промени в регулираните цени на електроенергия та, ВиК услугите и топлинната енергия за битови потребители през следващите месеци с оглед на трайно повишените разходи за тяхното производство.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg