Средният доход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. се е повишил с 15,5% спрямо същия период на 2012 г. Според Националния статистически институт средно българинът взима 1 108 лв. Данните сочат, че ядем по-малко месо и хляб, като наблягаме на зеленчуци и плодове. А половината ни доходи отиват за режийни.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54,4% от общия доход. Приходите от работна заплата средно на лице от домакинството са 603 лв., което е с 20,6% повече спрямо първото тримесечие на миналата година.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии, показва националната статистика. В номинално изражение през първото тримесечие на 2013 г. на годишна база доходите от пенсии нарастват само с 1% и достигат 292 лв. средно на лице от домакинство.

Доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2012 г. и достигат 71 лева. Доходите от социално осигуряване и социални помощи през първите три месеца на тази година имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те намаляват за периода от 37 на 35 лв. средно на лице от домакинството.

Делът на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва както при предходни периоди и достига 98.9% от него.Разходът на лице от домакинство през първото тримесечие е 1 023 лв., като се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 15,2%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище - енергия, горива, вода, които представляват 50,8% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 9,5% и през първото тримесечие са 328 лв. средно на лице в домакинството.

Разходите за дома - вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане, се повишават от 170 лв. през първото тримесечие на 2012 г. на 193 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2013 година.

Разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 г. от 54 на 57 лв.Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 21,9% и достигат 113 лв. средно на лице.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6% и през първото тримесечие на 2013 г. възлизат на 41 лв. средно на лице от домакинството.Увеличават се и разходите за облекло и обувки. През първото тримесечие на 2013 г. те са 29 лв. средно на лице.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през тримесечието на годишна база. Увеличение се наблюдава при консумацията на зеленчуци и кисело мляко. По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 26,2 на 24,2 кг, и на месо - от 8,4 на 7,9 кг.