Съществува голямо разнообразие и модификации на депозити, но тук ще представим основните видове, които са най-разпространени на пазара:

• стандартен срочен депозит;

• гъвкави схеми на депозити – депозит с авансова лихва, депозит с частично свободни средства и депозит с нарастваща лихва;

• спестовен влог.

Това показва информация на БНБ, публикувана в „Кратък наръчник на ползвателя“.

Стандартен срочен депозит

Продуктът позволява да се инвестират свободни или налични средства за определен фиксиран период от време срещу получаване на лихва от банката. Обичайните срокове за разкриване на срочен депозит са 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеца. Лихвата по стандартния срочен депозит се получава само когато средствата се държат до настъпването на падежа. В останалите случаи, като например теглене на средствата преди падеж, депозитът е нарушен и лихвата, която се начислява, е в минимален размер.

Средствата по всички открити сметки на един клиент в банка, независимо от техния брой и валута, са гарантирани в размер до 196 000 лв./100 000 евро от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата, са влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт, както и влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда. За повече информация вижте http://dif.bg/.

Преди сключването на договор и периодично след това банката е задължена да Ви предоставя информационен бюлетин, съдържащ сведения относно размера на гаранцията и системата за гарантиране на влоговете. Банката задължително посочва в общите си условия и в договора дали даденият продукт е гарантиран или не, размера на гаранцията и приложимата система за гарантиране на влоговете. При поискване банката е задължена да Ви информира дали определени продукти са гарантирани.

istock
istock

Гъвкави схеми на депозит

На пазара съществува разнообразие от предлагани депозити с гъвкави схеми на олихвяване. Най-широко разпространени са няколко схеми на гъвкави депозити със следните характеристики:

• депозит с авансова лихва – лихвата, получавана по този депозит, се плаща от банката още при откриване на депозита. Затова този продукт е подходящ за клиент, който има налични средства, но не иска да ги изразходва и се нуждае от средства за покриване на някакви текущи нужди. Трябва обаче внимателно да се проверяват всички условия по депозита.

Бум на депозити на българи с милиони в тях

• депозит с частично свободни средства – тук част от средствата са свободни за ползване, например 10% от размера на целия депозит, и могат да се теглят по всяко време преди падежа. Клиентът следва обаче внимателно да провери дали свободните средства се олихвяват и с какъв лихвен процент. Този продукт е полезен, защото едновременно се спестява и част от средствата могат да се използват за покриване на непредвидени разходи.

• депозит с нарастваща лихва – тук периодите на олихвяване обикновено са няколко, като през всеки следващ период сумата на депозита се олихвява с по-висока лихва спрямо предходната. Клиентът следва обаче да се увери, че и натрупаната лихва се олихвява. Този продукт е подходящ за по-дългосрочни спестявания с цел получаване на по-висока лихва от банката, която насърчава клиента да инвестира за по-дълъг срок посредством по-атрактивна лихва за всеки следващ период.

istock
istock

Спестовен влог

Продуктът е подходящ за спестяване на средства за неопределен период от време при регулярно заделяне на средства. Плащането на лихвата по спестовния влог става обикновено веднъж годишно в края на календарната година. След това започва нов период, като лихвата от предходния период се капитализира по сметката и олихвяването продължава върху цялата налична сума по влога. Лихвените калкулатори, публикувани на интернет страниците на банките, са удобни за изчисляване на сумата, която ще се получи в края на периода. Ако клиентът няма достъп до компютър, същата информация може да бъде получена на място в клон на банката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase