Общите разходите на българските домакинства нараснаха с малко по-силно темпо от доходите през второто тримесечие на настоящата година, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нарасна през периода април - юни 2019 година с 4,9% спрямо същото тримесечие на 2018-а, достигайки 1547 лева, но при увеличаване на .общите разходи с 5,3% до 1402 лева.

Най-висок относителен дял през второто тримесечие имат доходите от работна заплата (57,8%), следвани от доходите от пенсии (27,6%) и тези от самостоятелна заетост (6,2%). Спрямо второто тримесечие на предходната година относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,1 процентни пункта, докато този от пенсии намалява с 0,5 пункта, а от самостоятелна заетост намалява с 0,4 процентни пункта.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 894 лева от 835 лева година по-рано (повишение със 7,0%), доходите от пенсии се увеличават до 427 от 413 лева (повишение с 3,4%), докато тези от самостоятелна заетост се намаляват от 97 на 95 лева (понижение с 1,8%), а доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 46 лева (повишение с 33,0%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода април - юни 2019 година с 5,3% спрямо година по-рано, достигайки 1402 лева.

Най-голям относителен дял през второто тримесечие заемат разходите за храна (31,4%), следвани от тези за жилище (15,5%), за данъци и социални осигуровки (14,2%) и за транспорт и съобщения (11,7%).

Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 5,0% (от 419 на 440 лева), за алкохолни напитки и цигари - с 4,4% (до 61 от 59 лева), за здравеопазване - с 25,0% (от 77 на 96 лева), а тези за жилища се увеличават с 2,3% (от 213 на 217 лева).

Увеличение с 2,5% на годишна база бележат разходите за транспорт и съобщения (от 161 на 165 лева), за свободно време, културен отдих и образование -  със 7,0% (от 53 на 57 лева) и за данъци и социални осигуровки - с 9,5% (от 182 на 200 лева).

Според НСИ през второто тримесечие на настоящата се наблюдава известно увеличение в потреблението на месо и яйца, но при повечето хранителни продукти има намаление на консумацията, което е по-съществено при потреблението на хляб и тестени изделия, на зеленчуци, на кисело мляко и на плодове. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.