С общ доход до 240 лева на едно лице от домакинство са били 35.9 на сто от домакинствата в страната през ноември 2009 г. Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания /ИССИ/ към КНСБ.   

Общ доход над 480 лева на едно лице от домакинство са имали 13.8 процента от семействата.   

Средният общ доход на едно лице от домакинство за ноември 2009 г. от 307.07 лева представлява 56.5 на сто от издръжката на живот, отбелязват от КНСБ.   

От КНСБ регистрират промени в структурата на доходите през последните месеци - спад в относителния дял на доходите от работна заплата и увеличаване на доходите от пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални трансфери.   

Работната заплата като основен източник на доход за деветте месеца на 2009 г. отбелязва ръст от 10.1 на сто, съобщават от ИССИ. Като източник за повишаване на работната заплата се посочва редуцирането на работещите.   

През 2009 г. продължава тенденцията шест отрасъла да са с най-ниско равнище на заплащане. При средна брутна заплата за страната през м.г. от 578 лева, през деветмесечието на 2009 г. като ниско платени могат да се определят наетите в браншовете "производство на облекла" - със средна заплата 339 лева, "производство на лицеви кожи и изделия от тях" - 323 лева, "хотели и ресторанти" - 380 лева, "производство на дървен материал и изделия без мебели" - 380 лева, "селско, горско и ловно стопанство" - 443 лева, "търговия и ремонт" - 460 лева.

В тези отрасли са наети 770 хил. лица или една трета от работещите в страната, посочват от КНСБ.   

Минималната работна заплата /МРЗ/ от 240 лева представлява 41.5 на сто от средната за страната, а нетният й размер - 187 лева е под официалната линия на бедност - 194 лева за 2009 г., информират от синдиката.   

На фона на замразяването на доходите и очакваните високи нива на безработица и през 2010 г. ще продължи тенденцията към намаляване на потреблението, а това са индикации за продължаващ спад на жизнения стандарт на домакинствата, както и за разширяване обхвата на бедността, смятат от КНСБ.

Според синдиката при тези условия може да се удължи периода за излизане от криза.    Като икономически обосновано от ИССИ определят стабилизиране на икономическата ситуация чрез адекватно увеличаване на работните заплати и на МРЗ.

От КНСБ предлагат и прилагането на политики по отношение на ниско платените работници, насочени към повишаване на нетните им доходи с въвеждането на необлагаем минимум, равен на МРЗ. Синдикалистите считат, че официалната линия на бедност от 211 лева за 2010 г. трябва да бъде основен критерии за увеличаване на МРЗ и за целите на социалното подпомагане.