Брутният вътрешен продукт на България се повиши през второто тримесечие с 0,8% спрямо първото тримесечие на годината, когато нарасна с 1,2%, но икономическият растеж на годишна база остана стабилен на ниво от 3,5%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които са по-добри от експресната оценка, направена преди около месец.

Брутният вътрешен продукт на България се повиши през периода април - юни с 0,8% спрямо предходните три месеца, когато нарасна с 1,2% и след експресна оценка на НСИ, според която растежът се забави още по-рязко до 0,6 на сто.

На годишна база икономическата експанзия стабилизира в доброто ниво от 3,5%, постиганото през първото тримесечие, докато експресната оценка на НСИ от преди около месец отчете забавяне на растежа до 3,3 на сто.

По този начин растежът на БВП на годишна база се върна през първите две тримесечия на годината към неговите добри нива от края на 2017-а и началото на 2018-а година.

                                 Графики на БВП на тримесечна и на годишна база

Според предварителните данни на НСИ за второто тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 29,107 млрд. лева по текущи цени, като преизчислен в евро, БВП е в размер на 14,882 млрд. евро и на човек от населението се падат 4162 лева (или 2128 евро).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2019 година възлиза на 25,058 млрд. лева по текущи цени.

През периода април - юни относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0,1% спрямо същия период година по-рано.

В същото време индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,5 процентни пункта до 28,2%, докато реализираната  добавена стойност от дейностите в сферата на услугите се увеличава до ниво от 68,1% спрямо 66,7% през второто тримесечие на 2018-а година.

Крайното потребление през второто тримесечие се понижава с 0,1% на тримесечна база (след скок с 1,3% през първите три месеца) и нараства на годишна база с 2,6% (след ръст с 4.5% през предходните три месеца). Брутната добавена стойност в икономиката пък нараства с 1,1% на тримесечна база и с 3,4% спрямо година по-рано (след повишения съответно с 0,7% и с 3,0% през първото тримесечие).

Външнотърговското салдо е положително и в размер на цели 1,2914 млрд. лева, като през периода април - юни износът на стоки и услуги се понижава с 2,9% на тримесечна база  (след повишение с1,9% в началото на годината) до 17,8189 млрд. лева и нараства на годишна база с 3,7% след повишение с 5,1% през първите три месеца на 2019-а година.

В същото време вносът се свива с 5,0% на тримесечна база (след растеж с 1,5% през предишните три месеца) до 16,5275 млрд. лева, като на годишна база вносът се понижава с 2,0% (след ръст с 3,9% през януари - март тази година).

Положителното външнотърговско салдо се отразява позитивно на икономическия растеж, като търговският излишък в размер на 1,2914 млрд. лева представлява 4,4 процентни пункта от БВП през второто тримесечие на тази година и е в основната на днешната възходяща ревизия на данните на НСИ.

Данните на НСИ показват, че принос за икономическия растеж през периода април - юни 2019-а година спрямо година по-рано оказват и нарастването на индивидуалното потребление с 2,8%, колективното потребление на държавното управление - с 3,7%, както и бруто образуването на основен капитал, което се увеличава с 2,2 на сто.

НСИ представи и данни, показващи увеличаване на производителността на труда през второто тримесечие на годината.

БВП на един зает в нашата страна нараства с 3,5% спрямо второто тримесечие на 2018 година. Заетите лица в икономиката на страната през периода април - юни тази година са 3,6331 милиона, а общият брой отработени часове е 1,5189 милиарда.

Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2019 година спрямо съответния период година по-рано показва увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.

На едно заето лице се падат 8011,8 лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 19,2 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие се увеличава реално с 4,4%, докато брутната добавена стойност за един отработен човекочас нараства реално с 4,5% спрямо година по-рано.

Равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7776,7 лева от БДС средно на един зает и 18,0 лева за един отработен човекочас, докато в сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7187,3 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 17,3 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – едва 1469,8 лева БДС на един зает и скромните 3,6 лева за един отработен човекочас.