Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото тримесечие на 2019 година с 1,2% спрямо последното тримесечие на предходната година, като на годишна база икономическата експанзия се ускори рязко до 3,5%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които са малко по-добри от експресната оценка, направена преди около месец.

Брутният вътрешен продукт на България се повиши през периода януари - март с 1,2% спрямо предходните три месеца, когато нарасна с 0,8% и след експресна оценка на НСИ, според която растежът достигна 1,1 на сто.

На годишна база икономическата експанзия пък се ускори до 3,5% от 3,2% през последното тримесечие на 2018-а година и при експресна оценка за растеж от 3,4 на сто.

Това представлява най-солидното повишаване на БВП на тримесечна база от края на 2016 година насам, докато експанзията на годишна база се върна към нейните нива от края на 2017-а и началото на 2018-а година.

Графики на БВП на тримесечна и на годишна база

Снимка

Според предварителните данни на НСИ за първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 24,656 млрд. лева по текущи цени, като преизчислен в евро, БВП е в размер на 12,606 млрд. евро и на човек от населението се падат 3523 лева (или 1801 евро).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2019 година възлиза на 20,950 млрд. лева по текущи цени.

През периода януари - март относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от 2,3%, достигнато през същото тримесечие на предходната година,

В същото време индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,4 процентни пункта до 29,4%, докато реализираната  добавена стойност от дейностите в сферата на услугите се увеличава до ниво от 68,3% спрямо 67,9% през първото тримесечие на 2018-а година.

Крайното потребление в началото на текущата година нараства с 1,3% на тримесечна база (след свиване с 0,1% през последното тримесечие на миналата година) и нараства на годишна база с 4,5% (след ръст с 5,0% през предходните три месеца).

Брутната добавена стойност пък нараства с 0,7% на тримесечна база и с 3,0% спрямо година по-рано (след повишения съответно с 0,8% и с 2,9% в края на 2018-а година).

Външнотърговското салдо е положително и в размер на 46,6 млн. лева, като през периода януари - март износът на стоки и услуги нараства с 1,9% на тримесечна база  (след повишение с 3,1% през предходното тримесечие) до 16,7687 млрд. лева и нараства на годишна база с цели 5,1% след повишение с 1,4% през последните три месеца на 2018-а година.

В същото време вносът се увеличава с 1,5% на тримесечна база (след растеж с 2,4% през предишното тримесечие) до 16,7221 млрд. лева, като на годишна база вносът се повишава 3,9% след увеличение с 1,6% през периода октомври - декември 2018-а година.

Положителното външнотърговско салдо се отразява позитивно на икономическия растеж, като търговският излишък в размер на 46,6 млн. лева представлява 0,2 процентни пункта от БВП през първото тримесечие на тази година.

Данните на НСИ показват, че принос за икономическия растеж през периода януари - март 2019-а година спрямо година по-рано оказва и нарастването на индивидуалното потребление с 4,9% и на колективното потребление с 5,2%, както и бруто образуването на основен капитал, което се увеличава с 2,5 на сто.

НСИ представи и данни, показващи увеличаване на производителността на труда през първото тримесечие на годината.

БВП на един зает в нашата страна нараства с 4,6% спрямо първото тримесечие на 2018 година. Заетите лица в икономиката на страната през периода януари - март тази година са 3,4435 милиона, а общият брой отработени часове е 1,3968 милиарда.

Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2019 година спрямо съответния период година по-рано показва увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.

На едно заето лице се падат 7160,2 лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 17,7 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие се увеличава реално с 2,6%, докато брутната добавена стойност за един отработен човекочас нараства реално с 2,5% спрямо година по-рано.

Равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6878,1 лева от БДС средно на един зает и 16,2 лева за един отработен човекочас, докато в сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6181,0 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 14,5 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – едва 874,5 лева БДС на един зает и скромните 2,9 лева за един отработен човекочас.