Има много видове застраховки, но някои от тях са от особена важност. Защитата на най-ценните ви активи е основна стъпка в създаването на добър личен финансов план, а правилните застрахователни полици ще ви помогнат да защитите вашите доходи и притежания.

Видът застраховка, който е най-важен за вас, зависи от редица фактори. В някои случаи нямате избор, например когато купувате автомобил, той трябва да има "Гражданска отговорност". Много други застраховки обаче зависят от вашия начин на живот и вие трябва да прецените кои рискове искате да бъдат покрити.

Застраховка "Живот"

Застраховките "Живот" са свързани с най-ценното на човека, а именно – неговото здраве. Този вид застраховка дава финансова сигурност на вас и вашето семейство в случай на неблагоприятни събития. Има програми, чрез които можете да съчетаете застраховката със спестяването на средства. Докато работите и плащате застрахователните си вноски ще ползвате данъчни облекчения.

Имате възможност да избирате срока на плащане на вноските – месечни или годишни. Срокът на застраховката е между 5 и 30 години при различните продукти, а валутата – по избор. В зависимост от избора на застраховател, могат да се обособят няколко основни вида застраховки Живот: спестовна, рискова/комбинирана, детска, застраховка, свързана с инвестиционни фондове и застраховка на критични болести, включително като допълнително покритие.

istock
istock

Здравна застраховка

Това е медицинска застраховка, която предоставя здравна грижа за вас, вашето семейство или вашите служители и по-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на цялата страна. Застраховката гарантира комплексно и качествено медицинско обслужване, бързо и адекватно решаване на здравословни проблеми, спокойствие и сигурност за здравето на служителите с персонално обслужване.

Застраховка на земята най-вече заради договори с банки

Медицинската застраховка може да бъде: индивидуална, семейна и групова/корпоративна – застраховат се служители и работници за сметка на работодателя.

Застраховка "Злополука"

Обект на тези застраховки е човекът, а тяхната основна задача е да подпомогнат застрахования, когато неговото здраве и работоспособност са нарушени. Застрахователните покрития най-често са свързани с последствията от злополука или някакво заболяване.

Видовете застраховки злополука са: обща застраховка Злополука, злополука на кредитополучател, злополука на гости на хотели, злополука на туристи, злополука на спортисти, трудова злополука, злополука на учащи, злополука на посетителите на културни и развлекателни мероприятия.

istock
istock

Автомобилна застраховка

Автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката "Гражданска отговорност", както и от опита на шофьорите при щети с МПС, отнесен към Автокаско застраховките. Според застрахователите, това е и най-често срещаният тип застраховки в България.

Застраховка „Отмяна на пътуване“ – заслужава ли си и какво покрива

Други видове автомобилни продукти са: злополука на местата в МПС, удължена гаранция, автоасистанс на територията на страната и автоасистанс в чужбина.

Имуществена застраховка

Този вид застраховки обезщетяват собственика на имущество в случай на различни непредвидени събития – пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности. Те предлагат защита и спокойствие на всеки човек за едни от най-важните неща – дом, офис, предприятие.
Обикновено застраховката покрива както имотът (сградата) така и вещите в него. След подписване на застраховката собственикът ще получи обезщетение както при инцидент, така и при насилствени атаки. Можете да се възползвате от застраховка на: домашно имущество, търговски обекти и офиси, индустриален пожар, електронно оборудване и строително-монтажни рискове.

istock
istock

Други застраховки

Има и други видове застраховки, които е добре да обмислите при определени обстоятелства.

-              Гражданите извън Европейския съюз, пребиваващи законно за известно време в България, могат да сключат Медицинска застраховка за краткосрочно и дългосрочно пребиваване на чужденци в България.

-              Туристическа застраховка в България осигурява защита и спокойствие по време на почивка, ваканция, излет, пътуване или спортни занимания на планина или море. Покритията включват спешна медицинска помощ при злополука, спасителна операция, кражба на багаж и за други непредвидени обстоятелства.

-              Застраховките на отговорности покриват регламентираната в действащото законодателство отговорност на застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

-              Транспортните застраховки са обвързани с превоза на стоки и услуги и свързаните с тях материални интереси. Те осигуряват защита на товарите и превозвачите и засягат всички видове транспорт – авиационен, морски и сухопътен.

-              Селскостопанските застраховки са застрахователно решение срещу загуби на земеделски култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от природни бедствия. Те осигуряват и необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на добитък, птици, риби и кошери с пчели от злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост.

istock
istock

-              Застраховките "Финансов риск" покриват: кредити – застраховат се вземанията на български финансови институции (банки), представляващи дължими погасителни плащания от страна на български юридически или физически лица, във връзка с отпуснати от застрахования банкови кредити; гаранции – застрахова се рискът от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция); други финансови рискове – покриват финансова загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения – договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем. Покрива се финансовият риск на продавача (доставчика), банката-кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по договори между тях и клиенти – физически и юридически лица.

Дейността на застрахователите в България се регулира от Комисията по финансов надзор (КФН). Това е институцията, към която трябва да се обърнете, ако възникне проблем с вашата застраховка. Имайте предвид, че КФН има право да наложи единствено административна санкция – глоба. Ако проблемът с вашата застраховка е по-голям, КФН може да задейства процедура и да уведоми правоохранителните органи.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg