Придвижвам се съвсем спокойно като водач или пътник в лек автомобил, или пък се разхождам по тротоара, когато внезапно ставам жертва в пътно-транспортно произшествие.

Водачът на превозното средство по чиято вина е настъпил инцидента ми поднася извиненията си и ме успокоява, че има сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Въздъхвам с облекчение, но в същия момент си поставям въпроса по какъв ред, пред кого, как и в какъв размер мога да защитя правата си на пострадал при ПТП.

Ето няколко основни насоки в отговор на тези въпроси.


Кой може да търси защита на правата си при настъпило ПТП по вина на водач, сключил застраховка „Гражданска отговорност“?

1. Пострадалото лице – водач на моторно превозно средство (МПС) или пътно превозно средство (ППС), пътник в МПС или ППС, пешеходец, както и всеки участник в пътното движение, който е претърпял телесни повреди вследствие на настъпилия инцидент;

istock
istock

2. Близки на починалото лице – при смъртта на пострадал при ПТП неговите близки разполагат с правото да потърсят обезщетение от застрахователя на виновния водач за претърпените от тях негативни емоции и болезнени преживявания във връзка със загубата. Кръгът от лица, които разполагат с това право е следният: На първо място това са най-близките роднини – съпруг/а, деца, осиновени деца или деца, по отношение на които е започнала процедура за осиновяване, родители и лица, с които починалото лице се е намирало във фактическо съжителство (живеело е на семейни начала). На второ място, такова право имат и по-далечните роднини – баби и дядовци, братя и сестри, чичо и леля и др., за които е необходимо да се установи съществуването на изключителна привързаност и близост с починалото лице към момента на ПТП. На трето място, право на обезщетение имат и лица, които нямат роднинска връзка с починалото лице. За да получат обезщетение те трябва да докажат, че са били в особено близки отношения с починалото лице и че действително са претърпели вреди от смъртта му.

Предлагат по-леки санкции при липса на „Гражданска отговорност“

Към кого трябва да отправя искане?

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна и се сключва ежегодно от всеки водач на МПС. Ако не знам с кое застрахователно дружество виновният водач е сключил застрахователен договор мога да направя справка в електронния сайт на Гаранционния фонд. Трябва само да впиша регистрационния номер на автомобила му и да съобразя датата на настъпване на ПТП.

По какъв ред да отправя искане?

Знаейки към кой застраховател да се обърна, вече мога да отправя искане за заплащане на обезщетение за претърпени вреди вследствие на ПТП. В самото искане е необходимо да опиша как и между кого е настъпило произшествието (дата, участници, място на настъпване, поведение на участниците), както и да посоча вредите, които съм понесъл при инцидента. Необходимо е да приложа всички документи за описаните обстоятелства – протоколи изготвени от КАТ, осъдителна присъда (ако е образувано наказателно производство срещу виновния водач), медицински документи, касови бележки и фактури за извършени разходи за лечение, смъртен акт, удостоверение за наследници и др.

istock
istock

След като представя всички необходими документи застрахователното дружество образува т. нар. „застрахователна щета“ – това всъщност е преписка по моя случай. По тази застрахователна щета застрахователното дружество е длъжно да изрази становище, съответно да определи обезщетение в тримесечен срок. След изтичането на този срок застрахователят е длъжен да ми представи своя мотивиран отговор. В случай, че искането ми бъде уважено, застрахователят определя според неговите критерии справедлив размер на обезщетението. Аз от моя страна мога да се съглася с предложения размер на обезщетението или да изразя несъгласие. Дори и да приема предложената сума, това не ме лишава от правото да предявя съдебна претенция за остатъка в по-късен момент. Например поискал съм обезщетение в размер на 19000 лева, застрахователят определя обезщетение 13000 лева, аз ги приемам, но мога да търся разликата от 6000 лева по съдебен ред.

В кои градове „Гражданска отговорност“ е най-скъпа

Важно! В случай обаче, че при изплащане на определената по-малка сума подпиша споразумение със застрахователя да не претендирам нищо повече, няма да имам възможност да заявя претенция пред съда за остатъка.

Ако застрахователят откаже да изплати изцяло поисканото от мен обезщетение, тогава мога да потърся защита на правата си пред граждански съд.

istock
istock

Важно! Ако виновният водач е сключил застраховка “Гражданска отговорност” след 01.01.2016 г. задължително първо трябва да отправя искане за заплащане на обезщетение към застрахователя. Ако застраховката е сключена преди 01.01.2016 г. – тогава аз решавам как да постъпя – мога да предявя претенцията си първо пред застрахователя и ако не съм доволен от развитието на нещата – пред съда, а мога и директно да поискам присъждане на обезщетение от съда. Датата на сключване на застраховката мога да установя чрез справка в сайта на Гаранционния фонд.

Защита на правата ми по съдебен ред.

Ако реша да пристъпя към защита на правата си по съдебен ред, трябва да имам предвид следното:

1. Мога да предявя иск срещу застрахователя в срок до 5 години от настъпване на произшествието. В противен случай съществува риск искът ми да бъде отхвърлен заради погасяване на правото ми да получа обезщетение.

Колко платиха застрахователите за щети по коли

2. Ако съм близък на починало вследствие на ПТП лице мога да предявя иск за обезщетение за понесените неимуществени вреди – негативни изживявания от смъртта на моя близък.

3. Ако във връзка с настъпилото ПТП виновният водач е осъден с влязла в сила присъда от наказателен съд, не е необходимо да заплащам държавна такса или разноски за събиране на доказателства пред гражданския съд.

istock
istock

Какво мога да получа като обезщетение?

След като докажа, че съм претърпял увреждания вследствие на настъпилото произшествие, се определя паричната равностойност на понесените вреди.

При обезщетение за имуществени вреди:

  1. Направените разходи за лечение, за закупуване на медикаменти, за провеждане на рехабилитация могат да бъдат възстановени в пълен размер, след като бъде установено, че са били необходими за провеждане на лечението ми.
  2. Ако при инцидента съм загубил трудоспособност, съответно имам издадено решение на ТЕЛК, мога да получа парично обезщетение, равняващо се на разликата между определената пенсия за инвалидност и заплатата, която съм получавал преди инцидента.
  3. Ако съм дете на починал при ПТП и все още не съм навършил пълнолетие и нямам възможност да печеля самостоятелно доходи, мога да получа обезщетение, развяващо се на месечна издръжка до навършване на пълнолетие.

При обезщетение за неимуществени вреди:

При определяне на обезщетение за претърпените негативни изживявания във връзка с получени телесни увреждания или загуба на близък се вземат предвид множество фактори като: възраст на пострадалия, характер на полученото увреждане, наличие/липса на пълно възстановяване от травмата, настъпване на загуба на трудоспособност, продължителност на лечебния период и възстановяването, използване на помощни средства и чужда помощ/грижи през възстановителния период и др.

Ако съм загубил близък и претендирам обезщетение за неимуществени вреди се взема предвид степента ми на близост и привързаност с починалото лице, дали сме живели заедно, дали и как се е променил живота ми след смъртта му, дали са възникнали някакви негативни промени в личността ми, както и много други обстоятелства.

istock
istock

След като бъде определен размера на обезщетението върху него може да се начисли и законна лихва (стига да съм я поискал с исковата молба). Ако застраховката е сключена преди 01.01.2016 г. лихвата се изчислява за период от датата на настъпване на уврежданията до окончателното изплащане на обезщетението. Ако застраховката е сключена след 01.01.2016 г. лихвата се изчислява за период от изтичане на три месеца от подаване на искане пред застрахователя, до окончателното изплащане на обезщетението.

Ами ако възникнат допълнителни вреди?

Нерядко здравословното състояние на пострадалия се влошава прогресивно, дори и след като вече е определено и изплатено обезщетение за вреди. Тогава също като пострадал разполагам с възможност да претендирам обезщетение за новонастъпили вреди, при условия че те са последица от първоначално полученото увреждане при ПТП и не са били съобразени при определяне на полученото обезщетение. Дали новонастъпилите вреди са последица от първоначалното увреждане или не, най-често се установява с медицинска експертиза.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg