В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ не се прекратява.

Продавачът е длъжен като част от договора за прехвърляне на правото на собственост на моторно превозно средство да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, обясняват експертите от Комисията за финансов надзор.

Купувачът и продавачът са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето. В същия срок, купувачът може едностранно да прекрати договора и без да посочва основания.

Придобиващият МПС е солидарно отговорен за неплатената част от премията до прехвърлянето. Застрахователят има право да иска премията от продавача, докато не бъде уведомен за прехвърлянето.

Как да поискате обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“

Застрахователят няма право да прекрати договора за “Гражданска отговорност” при промяна на собствеността на застраховано моторно превозно средство, независимо кога и как е уведомен за това обстоятелство. В този случай с оглед оценка на риска застрахователят има право да иска доплащане на застрахователна премия от приобретателя.

istock
istock

В случаи на промяна на застрахователната премия поради повишаване на риска при смяната на собствеността застрахователят трябва писмено да уведоми човека, на когото е прехвърлен автомобила, за размера на премията и за срока, в който да бъде платена. При неплащане на премията в указания от застрахователя срок договорът се прекратява считано от изтичане на срока за плащане на увеличената премия.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg