Горд собственик съм на кола, пътувам аз като стрела, всички дишат ми прахта. И изведнъж, като неочакван летен дъжд – “Тряяяяяяяяс”. Колата повредих и щети аз причиних. Но имам застраховка “Гражданска отговорност” (задължителна за всички автомобилисти), която да покрие причинените от мен вреди. Какво трябва да знам за тази застраховка и за какво да внимавам?

Сключване на договора за застраховка

С покупката на колата от моя страна за мен възниква задължение да сключа застраховка “Гражданска отговорност”. Как става това мога да прочета тук. При сключване на договора застрахователят ме снабдява със знак, издаден от Гаранционния фонд (за него по-долу), който аз съм длъжен да поставя на предното стъкло от моята страна като водач по начин, който позволява добра видимост. 

Какво представлява този знак? Знакът съдържа запазената марка на Гаранционния фонд, уникален номер и датата, на която изтича срокът на застраховката. При разсрочено плащане на премията знакът удостоверява и срока, за който е платено. При изгубване, кражба или унищожаване на знака застрахователят по моя молба като собственик или законен държател на колата предоставя нов знак, който е валиден до изтичането срока на застраховката. Знакът представлява самозалепващ се стикер с три отрязъка, съответно № 1, № 2 и № 3, с еднакъв номер и контролен талон, като:

1. отрязък № 1 се залепва върху предното стъкло на моторното превозно средство от страната на водача, така че да е осигурена добра видимост;

2. отрязък № 2 се залепва върху екземпляра от застрахователната полица, който се отчита и съхранява при застрахователя;

3. отрязък № 3 се залепва върху контролния талон на обозначеното за това място.

Длъжен съм винаги да нося със себе си контролния талон  и да го предоставя заедно със застрахователната полица при проверка от контролните органи.

Какво трябва да знам за тази застраховка и за какво да внимавам?

Застраховка “Гражданска отговорност” – какво трябва да знам за нея?

- Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна, т.е. няма как да откажа сключването й, ако притежавам МПС на територията на Република България и то не е спряно от движение.

- Покрива в рамките на посочената в застрахователния договор сума имуществените и неимуществени вреди, които аз като застрахован съм причинил на трети лица (трето лице е всеки друг участник в движението, който е пострадал от ПТП-то), като минималната застрахователна сума е в размер на 2 000 000 лв.  за вреди на имущество (вещи) на събитие, и 10 000 000 лв. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие.

Кой е застрахован? 

- Аз като собственик на колата;

- Всяко друго лице, което ползва колата на някакво законово основание, напр. дал съм пълномощно на някой друг, бил той приятел или роднина да кара колата;

- МВР и по-конкретно КАТ следят за това дали имам сключена такава застраховка и са готови веднага да ме санкционират, ако това не е такa;

- Възможно е и разсрочено плащане. При неплащането на разсрочена вноска застрахователят може да прекрати договора. За целта обаче трябва да ми прати писмено предупреждение и да изчака 15 дни. Трябва да внимавам дали в полицата изрично е посочено, че договорът ще се смята за прекратен след изтичането на определен срок от датата на падежа на разсрочената вноска (който не може да бъде по-кратък от 15 дни), защото в този случай допълнително изрично писмено предизвестие от страна на застрахователя до мен не е необходимо;

- Срокът, за който е валидна застраховката, е 1 година, но в определени случаи(при временна или транзитна регистрация или при сключване на договора от фирми, занимаващи се с внос на МПС напр.) този срок може да бъде 30 дни.

Какво трябва да знам за тази застраховка и за какво да внимавам?

Гаранционен фонд

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София. Като такова той:

- издава знакът, удостоверяващ сключената задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите;

- изплаща дължимите обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите за:  имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от неидентифицирано моторно превозно средство;

- средствата на фонда се набират от вноски на застрахователите, глоби и имуществени санкции, приходи от инвестиране на средствата на фонда, както и от  други източници, незабранени със закон.

Как стоят нещата, ако не ползвам колата?

Макар колата да си стои “на топло” в гаража и да не я карам, аз съм длъжен да сключа застраховка “Гражданска отговорност”, ако автомобилът не е спрян от движение.

Временното спирането от движение става като подам молба в КАТ по регистрация на колата, в която посоча причините за спиране на превозното средство от движение и предам малкия талон.Следователно независимо дали ползвам колата, ако тя не е спряна от движение и нямам застраховка “Гражданска отговорност”, аз подлежа на санкции:

- глоба 250 лв., ако колата е на мое име като физическо лице;

- имуществена санкция от 2 000 лв., ако колата е притежание на юридическо лице или ЕТ.