Животозастраховането у нас има ръст от 8,7 през първото полугодие, съобщиха от Комисията за финансов надзор. За същия период обаче при общото застраховане е регистриран спад от 5,7 на сто, сочат данните от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване.

За периода януари-юли 2010 г. записаните премии в общото застраховане, включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност, са в размер на 794,2 млн. лева, а в животозастраховането постъпилите средства са 141,9 млн. лв. Анализът на финансовите експерти показва, че

общо застрахователният сектор отчита спад от 3,8%

Автомобилната застраховка "Автокаско" продължава да заема най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, които се занимават с общо застраховане, отчитат от КФН. Техният дял достига 37,6  на сто. След това с 33,8 на сто се нарежда застраховка "Гражданска отговорност”. Общо двата продукта дават  71,3% от премийния приход, реализиран в сектора.

На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество", които заемат дял 18,7% от общия премиен приход. Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на миналата година има при застраховки "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС", "Пожар и природни бедствия", "Обща гражданска отговорност", "Летателни апарати", "Гаранции" и "Правни разноски".

Най-голям относителен дял в премийния приход

реализиран от животозастрахователите, продължава да заема застраховка "Живот" и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 109,2 млн. лева и формират 76,9% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема 4,2% в портфейла на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 5,985 млн. лв. Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка "Живот" и рента и по "Допълнителна застраховка". Към края на юли 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 28 054 хил. лв.. Това означава ръст от 8,6% на годишна база.

Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите "Други здравноосигурителни пакети" - 31,8%  и "Извънболнична медицинска помощ" - 22,3%. Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.7.2010 г. възлиза на 201 064.