Да се увеличи броят на ТЕЛК в страната повече от два пъти спрямо настоящия им брой, предвиждат промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, качен за обществено обсъждане.

Друга промяна, за да се съкрати срока за произнасяне на органите на медицинската експертиза при оценката на ТНР/ВСУ и спазване на тримесечния законоустановен срок от подаване на заявлението-декларация, респ. от обжалването, предвижда кадровото осигуряване на териториалните комисии и ограничаване на броя на случаите, в които НЕЛК може да връща решенията на ТЕЛК за ново разглеждане в процедурите по обжалване.

Предвижда се създаване на комисии във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, като в тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала трябва да се създадат най-малко по две комисии. Това ще важи за 49 лечебни заведения, става ясно от мотивите към проекта. Това е свързано с осигуряване на възнаграждението на поне трима лекари за всяко заседание (минимумът, осигуряващ функционирането на ТЕЛК), както и на лица (поне две), осъществяващи техническото осигуряване на дейността на съответната комисия.

На база последната официална статистическа информация за средна работна заплата в сферата на хуманното здравеопазване и социална работа, към четвърто тримесечие на 2022 г. (2048 лв.), следва изводът, че необходимите финансови средства за един месец, за кадровото осигуряване на един ТЕЛК, са около 10 200 лв. Финансирането е за сметка на средствата на лечебните заведения, в които ще бъдат разкрити ТЕЛК.

Необходимите средства за финансовото обезпечаване на новата длъжност „заместник-директор“ в НЕЛК ще са за сметка на бюджета на НЕЛК за съответната година.

За кадровото осигуряване на ТЕЛК се въвежда и задължително участие в съставите на комисиите на началниците на структури в съответното лечебно заведение.

С оглед съкращаване на процедурите, свързани с обжалване на експертните решения на ТЕЛК пред НЕЛК, се ограничава броят на възможните случаи, при които НЕЛК може да връща процедурата за ново разглеждане от ТЕЛК с конкретни указания. Такава възможност се предвижда еднократно, като при повторно обжалване на решението на ТЕЛК в една процедура, НЕЛК не връща решението на ТЕЛК за ново разглеждане, а го решава по същество.

istock
istock

Друга промяна предвижда разглеждане на случаите само по документи, без извършване на клинични прегледи на лицата и разпределение на заявленията-декларации чрез информационната система на случаен принцип, за разглеждане от ТЕЛК на територията на цялата страна, съобразно поредността на постъпването им. Правилото за разглеждане на документите по постоянен или настоящ адрес на лицето, или друго място на пребиваване, се запазва за конкретно определени случаи, свързани отново с тежко здравословно състояние, което налага извършване на клиничен преглед от ТЕЛК в дома/лечебното заведение/друго място.

Нова формула за изчисляване на проценти ТЕЛК

Промяната на правилника предвижда регламентиране на задължението на РЗИ да уведомяват служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Въвежда се електронният начин за съобщаване на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. В тази връзка се предвижда допълване и на образеца на заявлението-декларация (Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 от Правилника), като се дава възможност на лицето за избор на начина, по който иска да получи експертното решение.
 

istock
istock

За да се намалят случаите, при които ТЕЛК изисква допълнителни изследвания и консултации в хода на процедурите по експертиза, се предвижда създаване на условия за ползване на пълната информация от записите в електронните здравни досиета на лицата от органите на медицинската експертиза, единствено за целите на експертизата. Урежда се и въпросът за изразяване на съгласие от лицето за предоставяне на достъп до всички здравни записи в личното му електронно здравно досие на органите на медицинската експертиза, за целите на конкретното производство по освидетелстване или преосвидетелстване.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg