Министерство на земеделието предлага за обществено обсъждане промени в Наредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. Причината е успешно и навременно стартиране на прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за кампания 2023 г., уточняват от ведомството.

Прилагането на плана трябва да започне на 1 януари 2023 г. За да може България да получи финансовия ресурс по него и земеделските производители да се възползват от подпомагането по интервенциите,  трябва да бъде прието национално законодателство за прилагане на всички компоненти на плана, пише в мотивите към проекта.

Наредбата предвижда заявления да се подават, а подадените да могат да се редактират, през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

Всеки кандидат може да подаде само едно заявление за подпомагане за съответната година. За 2023 и 2024 година кандидатите могат да подадат до ДФЗ заявление за подпомагане по интервенциите и мерките по чл. 1 в Системата за подаване на заявления без Квалифициран електронен подпис, предвиждат още промените.

Тези кандидати, които притежават КЕП, могат да подадат заявление за 2023 и 2024 г. по електронен път, като го подпишат с КЕП. Всички останали могат да направят това чрез общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, определени в нормативен акт.

Заявлението се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ. Когато заявлението за подпомагане се подава от упълномощено лице, в Системата за подаване на заявления се въвеждат данни и за него и се прилага сканирано копие на пълномощното.

При подаване на заявлението териториалните структури на ДФЗ или общинските служби по земеделие създават на кандидата индивидуален профил в Системата за електронни услуги на фонда, когато кандидатът не е регистрирал такъв.

При подаване на заявление кандидатите могат да потвърдят и/или да коригират предварителните данни, след което служителят на общинската служба по земеделие или на юридическото лице ги разпечатва два екземпляра и им ги дава за подпис.

Удължават приема по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

За да се улесни процесът на подаване на заявления, е уредено предоставянето на кандидатите на предварителни данни за заявленията за подпомагане, съдържащи цялата налична информация, която е от значение за подпомагането и която е последно актуализирана. Осигурява се възможност на кандидатите за подпомагане да потвърдят и/или да коригират предварителните данни, включително чрез предоставяне на насочващи предупреждения, с което те получават помощ за правилно подаване на заявленията.

istock
istock

За да се предотвратят нередности се дава възможност на бенефициентите да правят промени или да оттеглят заявленията си за подпомагане в рамките на определен срок. Уреден е и редът за информиране на бенефициентите за случаи на неспазване, отразени в резултатите от системата за мониторинг на площта и отнасящи се до наличие на площи, които не отговарят на критериите за допустимост, или до използване на земята, което не отговаря на критериите за допустимост.

Предвидено е информацията за неспазването да се съобщава възможно най-бързо след констатирането, за да може бенефициентът да внесе изменения в заявлението за подпомагане възможно най-скоро. Не се дава такава възможност по отношение на неспазвания, свързани с неподлежащи на мониторинг условия за подпомагане, които са констатирани от източници, различни от системата за мониторинг на площта и административните проверки.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg