горски територии

Такси

Въвеждат нови такси за имотите

Държавата ще събира нови такси за административни услуги, касаещи имоти и земи в горски територии, предвижда Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона ...

0