Държавата ще събира нови такси за административни услуги, касаещи имоти и земи в горски територии, предвижда Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси, качена за обществено обсъждане.

Въвежда се нова такса за разглеждане на искане за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, учредяване право на строеж и на сервитут върху  имоти в горски територии – държавна собственост. Таксата се предлага да бъде 50 лева. Административните производства за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на право на строеж и на сервитут върху тях се инициират с искане за предварително съгласуване.

По исканията компетентният орган се произнася с административен акт по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Това налага обработването на голяма по обем документация и осъществяването на кореспонденция за служебно събиране на доказателства и документи по съответните административни производства, във връзка с което се налага да се въведе такава такса, се посочва в мотивите към проекта.

Таксите за разглеждане на заявленията за учредяване и възникване на сервитути са диференцирани в три категории, в зависимост от броя на имотите, посочени в заявлението. Заявленията за учредяване на вещни права – сервитут се отнасят за много на брой поземлени имоти, чиито доклади за оценка се проверяват от независим оценител, с който Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) има сключен договор. Цената за проверка на един доклад за оценка варира от 15 до 45 лева, в зависимост от сложността на насаждението. В много случаи докладите за оценка се връщат за корекция и съответно се налага повторна проверка. Всичко това води до големи административни разходи, които многократно надвишават предвидената сега такса. Затова се предлага таксата за разглеждане, ако са засегнати до 10 имота да стане 250 лева, от 11 до 30 имота – 350 лева, а над 31 имота – 500 лева.

Администрирането на заявленията за промяна предназначението и учредяването на вещни права върху поземлени имоти в горски територии също е свързано с обработването на голяма по обем документация и осъществяването на кореспонденция за служебно събиране на доказателства и документи. Затова и там се предлага таксата да се вдигне, като, ако са засегнати до 10 имота тя да стане 250 лева, с от 11 до 30 имота – 350 лева, а с над 31 имота – 500 лева.

istock
istock

Нова такса е предвидена за разглеждане на заявления и извършване на корекции в издадени електронни билети. Предлага се таксата да бъде 10 лева за 1 документ. От ИАГ е въведена единна информационна система за горските територии и дейностите в тях. Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, собствениците и ползвателите на горски територии са длъжни да въвеждат необходимата информацията в системата. Задължителни за въвеждане са данните от издадени позволителни за сеч, карнет-описи, сигнални листове за установяване на лесопатологични повреди, предписания, превозни билети и др.

Улесняват ваденето на документи за имота

Електронната информационна система на ИАГ постоянно се усъвършенства и надгражда, което води до увеличаване броя на издадените документи в електронен вид и съответно увеличава възможността да се допускат технически грешки при попълването им в електронен вид. За отстраняване на допуснатите грешки са ангажирани служители в ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), пише в мотивите към проекта.

istock
istock

За разглеждане на заявление за имоти в земеделски територии, придобили характеристиките на гора, също е предвидена административна такса, каквато в момента няма. Този случай касае, когато физическо или юридическо лице, собственик на поземлени имоти в земеделски територии, установи, че имотите му са придобили характеристиките на гора по смисъла на този закон след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва като земеделска територия, трябва да подаде декларация до директора на съответната РДГ. За установяване на обстоятелствата се назначава комисия за извършване на теренна проверка, която включва представители на РДГ и общинската служба по земеделие. Работата на комисията приключва със съставяне на протокол.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg