револвиращ кредит

Кредитиране

Овърдрафт, револвиращ кредит или кредитна линия

Овърдрафтът, както и револвиращият кредит имат за цел да осигурят оборотно финансиране на бизнеса. И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита ...

1