Овърдрафтът, както и револвиращият кредит имат за цел да осигурят оборотно финансиране на бизнеса. И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита са краткосрочни и се ползват в рамките на една година, след което трябва да бъдат преразгледани и срокът да бъде удължен.

Револвиращият кредит на практика притежава голяма част от характеристиките и на един друг вид кредит – кредитна линия. Тя представлява максималният размер на кредита, който клиент може да изтегли в рамките на определен период от време, като кредитополучателят може многократно да тегли средства и да ги изплаща в рамките на периода на договора.

Какво представлява овърдрафтът?

Овърдрафт е кредитен лимит по разплащателна сметка, подходящ за посрещането на краткосрочни нужди на бизнеса. Размерът на овърдрафта се определя спрямо банковия оборот на фирмата. Използваната сума от овърдрафта се увеличава с извършване на плащания от фирмената сметка към доставчици и намалява автоматично с постъпване на парични средства по същата сметка.

Овърдрафт - допълнителни средства до заплата

Основната разлика между овърдрафта и револвиращия кредит произлиза от необходимостта за заявяване на суми за усвояване при револвиращия кредит. При овърдрафта усвояването на суми става автоматично, без да е нужно да се отправя искане за усвояване. Овърдрафтът се отпуска като лимит по сметката, по която получавате доходите си. Постъпвайки суми по тази картова сметка, то автоматично се погасяват сумите ползвани от овърдрафта.

istock
istock

Револвиращ кредит може да имате по друга сметка, която ще бъде само с цел усвояване и погасяване по кредита. Револвиращият кредит работи на принципа на кредитната карта – банката ви определя фиксиран кредитен лимит, като можете да не изразходвате цялата сума, а само част от нея според нуждите си. Всеки месец изплащате вноски, включващи частта от кредита, която сте използвали, както и лихвите към тази част.

При желание банката може да ви издаде банкова карта, прикрепена към кредита, за да ви улесни максимално. Тя се нарича револвираща кредитна карта. За разлика от останалите видове кредити, при които теглите определена фиксирана сума, с изтеглянето на револвиращ кредит можете да използвате много малка част от отпуснатите средства и бързо да ги погасите. Този тип кредит ви дава по-голяма свобода.

Съвети за рефинансиране на кредит

Таксите по револвиращ кредит варират спрямо кредитните институции. Освен усвоената сума по кредита в месечните ви вноски влизат и дължимите лихви и такси върху текущото задължение. Поради тази причина плащанията често могат да варират от месец за месец, тъй като изчисленията са въз основа на това колко от кредитния лимит сте използвали.

Плюсове и минуси на револвиращия кредит

Основен плюс на револвиращия кредит е икономията на време за бизнеса ви, тъй като не е необходимо да кандидатствате постоянно, а винаги, когато се нуждаете от пари, може да използвате част от кредита.

istock
istock

Друго удобство е банковата карта, която предоставя постоянен достъп до парите, които можете да изтеглите от банкомат, дори и когато банката не работи. При един револвиращ кредит банката дава възможност на потребителя да планира погасяването, без да го обвързва с фиксирани месечни вноски.

Освен положителните страни, той има и отрицателни. Например по-големият лихвен процент в сравнение с традиционните кредити, изчисляването на банковите такси, наказателни лихви при закъснения и прочие го правят не така привлекателен, както изглежда на пръв поглед.

Потребителски кредит – плюсове и минуси

Ако не погасите навреме минималната вноска за месец, вероятно ще ви наложат санкции. Също така трябва да имате предвид, че обикновено при револвиращия кредит се начисляват по-високи лихви в сравнение с потребителския кредит. Още един минус е, че дори да решите да не теглите и стотинка от парите на кредита, ще се наложи да платите такса ангажимент и други такси, описани в договора ви.

При неплащане кредиторът има право да блокира сметката ви, ако не извършвате плащанията си редовно или не покривате минималните вноски, описани в договора. Ако това се случи, няма да можете да използвате повече парите по кредита. Нещо повече – възможно е да се наложи да плащате наказателни такси, дори и да не са ясно упоменати в договора. Някои банки умело ги замаскират в раздел „Общи условия“ на банката.

istock
istock

В случай че предпочетете да изплащате само месечния минимум, лихвата ви може да нарасне значително. В такъв случай по-изгодно би било да се ориентирате към друг заем, отколкото да останете на револвиращ кредит.

Как можем да погасим кредита си предсрочно

Ако договорът, който подписвате с банката или кредитора, няма попълнени всички възможни реквизити, включващи периода на револвинга и сумата, не трябва да го подписвате. Ако подпишете такъв документ, можете да станете жертва на недобросъвестен кредитор и след това да не можете да докажете правата си в съда.

Характеристики на кредитната линия

Кредитна линия е подходяща за финансиране на всички текущи дейности на вашия бизнес, без да е необходимо многократно да кандидатствате за кредит през годината. След одобрение на лимит, средствата се усвояват чрез искане от страна на клиента. Използваната сума от линията се погасява с подадена молба от клиента след захранване на разплащателната му сметка.

При този вид кредити кредиторът определя лимит за сума, която постоянно е на разположение на получателя. Парите от кредитната линия в посочения лимит могат да се теглят и погасяват по всяко време, като длъжникът плаща лихва само върху ползваната сума от лимита. След погасяване на усвоената сума от кредитната линия по условията на договора, лицето може да заяви нова кредитна линия.

istock
istock

Кредитната линия е договорно споразумение между финансова институция, (най-често банка) и кредитополучател, което посочва размера на сумата (лимита), който клиентът може да изтегли. Банката може да има изискване към кредитополучателя да извършва минимални погасителни вноски при ползването на кредитна линия.

Основната разлика с револвиращ кредит е, че кредитна линия е еднократна уговорка и когато тя веднъж е изплатена, сметката се закрива и не може да бъде повече използвана. При желание за откриване на нова кредитна линия се кандидатства отново.

При револвиращата или „отворена“ кредитна линия има възможност за повторно отпускане на целия заем без изготвянето на нов договор.

Подобно на повечето кредити, револвиращият кредит и кредитната линия може да се предлагат с или без обезпечение. Това до голяма степен зависи от желания кредитен лимит и условията на банката-кредитор.

И при двата кредита потребителите трябва да имат открита разплащателна сметка в банката-кредитор. По тази сметка те получават и погасяват средствата по заема, като предварително имат определен лимит за теглене. Лихвените проценти се определят от основния лихвен процент и са плаващи. Те се погасяват само върху ползваните авоари, които клиентът вече е теглил от сметката си за оборотни средства.

Лимитът по овърдрафта или кредитната линия, от който потребителят може да се възползва, зависи от месечните му доходи и степента на обезпеченост на кредита. Някои кредитори имат изискване при кандидатстване за овърдрафт да се превежда цялата сума на месечното възнаграждение по сметката. Често овърдрафтът се отпуска за кратък срок до 12 месеца, но удължаването му става автоматично и кредитната линия револвира (подновява се след погасяването ѝ).

Въпреки че кредитната линия се ползва най-често от бизнеса (бизнес кредитна линия) – фирмите и юридическите лица, които се нуждаят регулярно от ликвидни средства, тя може да се ползва и от физически лица за покриване на различни нужди.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg