Всеки кредитоискател има различен финансов профил, който може да варира спрямо определени параметри – обслужване на кредити, задлъжнялост, доходност и трудово правоотношение. Добрата кредитна история е препоръчителна, но не е задължително условие за отпускане на кредит.

Кредитната история отразява начина, по който клиентът обслужва кредитите си, и се отразява в Централния кредит регистър (ЦКР). С редовното и навременно заплащане на задълженията се изгражда история на добър и коректен кредитополучател. Ако човек не е пропускал повече от една вноска и поддържа ниско ниво на активните си кредити, изгражда добра кредитна история.

Покупка на собствен дом – кой житейски период е най-подходящ

Кредитните институции обаче се стремят да предоставят кредитиране при оптимални условия не само на клиентите с добър финансов статут, но и на хората със затруднен достъп до финансиране. Оценката се прави чрез прецизно изготвяне на личен профил на всеки отделен клиент, за да получи той индивидуално кредитно решение, съобразено с неговите финансови възможности.

Ако възнамерявате да кандидатствате за кредит, обърнете внимание на това какво се харесва на банките. Разбира се, има основни изисквания, на които кредитоискателят задължително трябва да отговаря. Но някои профили на клиенти са предпочитани от банките, докато други не са фаворити за кредитиране.

Основни принципи за селекция на банковите институции:

- демографски признак – той е от съществено значение, защото дава отговор на въпроса „Кой е клиентът?“. Основните демографски показатели, които са важни за банките, са възрастта на кандидата (средната възраст е най-благоприятна) и неговото семейно положение и членове на семейството, тъй като за всеки член се определя социален минимум, който се приспада от месечния доход на семейството;

- финансова култура и психологическа нагласа – финансовата култура е много красноречив измерител на риска на клиента и способността му да управлява своя бюджет. От друга страна по отношение на психологическата нагласа се изследва финансовата възможност кандидатът да плаща вноските по кредита, както и неговото намерение, желание и готовност да погасява вноските в срок;

- социално-икономически статус (професия, трудов стаж, длъжност и доход) – банките правят проучвания кой сектор в икономиката е с потенциал за развитие и по този начин определят своите целеви групи клиенти, на които предлагат преференциални условия за кредитиране. Стажът (поне две-три години при настоящия работодател) и доходът (колкото по-висок, толкова по-добре) също играят важна роля.

Договор за ипотечен кредит – за какво да внимавам

- цел на кредита – заявяването на намеренията задължително преминава през целта на кредита или иначе казано – защо парите ви трябват. Ако вие имате ясна цел и я заявите пред банката, тогава тя ще може да ви предложи най-подходящия и изгоден продукт. Възможно е банката да поиска разходооправдателни документи, за да проследи целевото разходване на средствата.

istock
istock

Кои професии са привилегировани?

Надеждният клиент за отпускане на ипотечен кредит трябва да притежава редица характеристики – подходяща възраст, семейно положение и финансова култура. Платежоспособността, разбира се, е важно условие, но самият размер на заплатата не е най-важният фактор. Високият доход може да е добър за момента, но в бъдеще това може да се промени бързо в някои браншове. Затова и самата професия също е от голямо значение.

Банките са склонни да предлагат преференциални условия за кредитиране на клиенти със сигурен и постоянен доход. Кредитодателите проявяват предпочитания към секторите: ИТ, производство и разпределение на енергия и горива, преработваща промишленост, застраховане, здравеопазване, административна и социална дейност, хранителна и фармацевтична промишленост, складиране и пощи, държавни служители, общински структури, служители в различни държавни ведомства и учреждения.

Някои свободни професии също се считат за надеждни и перспективни. В това число влизат медицински специалисти, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, зъболекари, зъботехници, архитекти, проектанти, инженери, експерт-счетоводители, одитори.

Мога ли да изтегля кредит, ако имам запор

Ако кандидатът за кредит да има професия от списъка на „привилегированите“, има шанс той да може да получи различни отстъпки. Те могат да бъдат отстъпки според професията, отстъпки според размера на дохода и отстъпки според позицията в работата. Размерът на отстъпките може да варира значително, затова е добре да се информирате, когато кандидатствате за кредит и сравнявате различните предложения.

Какво означава скоринг модел?

Скоринг моделът е система за оценка на рисковия профил и кредитоспособността на кандидатите за заем. Разработката на един такъв модел изисква комплексни статистически анализи, а крайният резултат много прилича на тест от списание.

За всеки въпрос или параметър се присъждат определен брой точки, които накрая се сумират. Скоринг моделите могат да съдържат 20 или повече различни параметри, свързани с демографски данни, данни, получени от регистри като Национален осигурителен институт, ЦКР на БНБ, МВР и други.

Колкото по-висок е скорът (или общият брой точки), толкова по-нисък е кредитният риск и съответно вероятността скорираният кандидат да се окаже добър платец и да не допуска забавяне в обслужването на кредита си е по-голяма.

Какво е кредитен риск?

Кредитният риск е мярка за кредитоспособността на кредитополучателя. При изчисляване на кредитния риск кредиторите преценяват вероятността да възстановят цялата си главница и лихва при отпускане на заем. На кредитополучателите, които имат нисък кредитен риск, се начисляват по-ниски лихви.

При определяне на кредитния риск, свързан с отпускането на заеми, кредиторите преценяват способността на кредитополучателите да изплащат дълга. В оценките на кредитния риск влизат редица фактори, включително кредитна история и кредитен рейтинг, съотношение дълг към доход и обезпечение.

Каква сума трябва да имате, за да изтеглите ипотечен кредит

Факторите, които влияят на кредитния риск, варират от специфични за кредитополучателя критерии до съображения, свързани с целия пазар. Идеята е, че задълженията могат да бъдат обективно оценени и предвидени, за да помогнат за защитата на заемодателя от финансови загуби.

istock
istock

При оценката на кредитния риск се вземат предвид няколко основни променливи: финансовото здраве на кредитополучателя; тежестта на последствията от неизпълнение (за кредитополучателя и за заемодателя); размерът на кредитното удължаване; различни макроикономически съображения, като икономически растеж и лихвени проценти.

Одобрение на кредита

Най-важната част от процедурата, разбира се, е одобрението. Всъщност това е серия от действия на специалиста по одобрението на кредита, като крайният резултат е отговорът – да или не.

Всяка банка има свои критерии за оценка, но общото при всички са основните изисквания:

- лоялност на клиента, което се проверява в ЦКР за наличие или липса на стари или настоящи просрочия на задължения по кредити, кредитни карти, лизинг, овърдрафт;

- достатъчен осигурителен доход, обезпечаващ както плащането на задължението, така и достойното съществуване на получателя на кредита и неговото семейство.

Банката трябва да даде отговор най-късно след три работни дни. Всяко закъснение на отговор по одобрение на кредит в повечето случаи се дължи на колебанието на банката да отговори положително на искането. Ако поиска допълнителни данни за клиента или допълнително обезпечение като поръчител или съдлъжник, това е добър знак, че има надежда за одобрение. Но ако отговорът се забави повече от предвиденото по процедурата на банката, има голяма вероятност кредитът да не бъде одобрен.

Понякога кандидатът получава отговор веднага – тогава отговорът е или категорично да или категорично не. Когато отговорът е положителен, то всички проверки са дали позитивни данни за клиента. Когато обаче е отрицателен, със сигурност поне едно от горепосочените изисквания е с отрицателен знак и отговорът е незабавен. При това положение не съществува необходимост от останалите действия, предвидени в процедурите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase