Ипотеката е едно от най-сигурните обезпечения и, ако искате да си купите жилище, вероятно ще се наложи да прибегнете до ипотечен кредит. За да ви отпусне банката-кредитор по-голяма парична сума, тя трябва да е спокойна, че ще си получи парите обратно. Може да ипотекирате друг свой имот, за да получите пари и да закупите още един, нов имот, а може и новият имот, който искaте да закупите, да бъде ипотекиран.

Договорът за кредит за недвижим имот е договор за ипотечен кредит, въз основа на който банката предоставя кредит на своя клиент. Той може да бъде под формата на заем, разсрочено плащане или друг вид улеснение на плащането. За да получите нужното ви финансиране за ипотечен кредит, е необходимо да бъде учредена ипотека върху недвижим имот, с която да се гарантира вземането на кредиторa.

За какви разходи да се подготвя, когато купувам имот

Какво е важно да знаем преди сключването на договор?

Преди да изберете банка, следва да се запознаете с проекта на договора за кредит и да изискате образец, за да видите всички условия, неустойки и специфични клаузи. Всяка банка и кредитна компания има свои образци на договорите за ипотечен кредит. В тях ще намерите информация за най-важните условия и всичко, което трябва да знаете, преди да подпишете договора.

istock
istock

Кредитоискателите обикновено се интересуват от сумата, която банката може да им отпусне, при какъв лихвен процент и каква ще бъде вноската по кредита. Не забравяйте обаче, че има и други важни параметри, на които трябва да обърнем внимание. Също така е добре да поискаме от кредитора и проектодоговор, с който да се запознаем предварително. Така ще си спестим редица рискове и неприятности, които биха могли да възникнат в процеса одобрение на кредита.

Преди сключване на договора за кредит, кредиторът следва да осигури на кредитополучателя обща информация за договора за кредит за недвижим имот. Неговата цел е потребителят да вземе информирано решение по отношение на кредита, като видове обезпечения, срок на договора, лихвен процент, разходи по кредита, начини на плащане, предсрочно погасяване, оценка на имота, последици при неизпълнение на задълженията и т.н.

Мога ли да ползвам пари от ипотека за нещо различно от покупка на имот

Освен със самия договор за ипотечен кредит, е много важно да се запознаете и с общите условия на банката. Информирайте се за размера на лихвения процент, както и дали е фиксиран или плаващ, условията, при които той може да се променя, както и предвидените такси – за кандидатстване, усвояване, наказателни лихви при просрочие и всички други такси, които кредиторът е предвидил.

istock
istock

Предварително трябва да сте наясно дали е необходимо сключването на застраховка, какъв вид трябва да е тя, какво застрахователно покритие е необходимо да има, какви са рисковете, които покрива, и какви са вашите задължения по сключване на полицата. Ако банката не работи с конкретен застраховател, то тогава ще може да поискаме оферти от няколко застрахователни компании, за изберем най-добрата. От съществено значение е полицата да е сключена съгласно всички изисквания на кредитора.

Преди сключване на договора за ипотечен кредит е важно вие като кредитоискател да получите цялата необходима информация по ясен и разбираем начин, за да можете да сравнявaте различните предложения. Не се притеснявайте да задавате всякакви въпроси, докато не получите задоволителни отговори и разяснение до най-малката подробност.

Такси и удръжки при теглене на кредит

Вие сте в правото си да изисквате такава структура на кредита, тоест размер, лихва срок, начин на погасяване, която действително отговаря на вашите специфични потребности и възможности, а не задължително да се съгласявате на готови банкови продукти, които се предлагат масово на всички клиенти.

След предоставяне на персонализирана информация за предлагания кредит, ще можете да сравните офертата с други предлагани на пазара кредити, както и да оцените възможните последици, за да вземете информирано решение за сключване на договора за кредит за желания недвижим имот. По този начин ще прецените доколко предлаганият кредит съответства на вашите потребности и финансово състояние.

istock
istock

Съдържание на договора за ипотечен кредит

Имайте предвид, че вие сте равнопоставени спрямо банката и съответно имате възможност да влияете на съдържането и условията на договора. По-важните елементи от съдържанието му са:

- срокът на договора за кредит;

- общият размер на кредита и условията за усвояването му (това е общата сума, предоставена по договора за ипотечен кредит);

Какво да имате предвид, ако купувате ново строителство

- лихвеният процент по кредита, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен процент (определя се по собствена методика на банката и трябва да е свързан с първоначалния лихвен процент);

- периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент;

- годишният процент на разходите по кредита – изразява общите разходи по кредита за вас, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в това число тези, дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит;

istock
istock

- погасителният план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните вноски;

- лихвеният процент, който се прилага при просрочени плащания, изчислен към момента на сключване на договора за кредит, начините за неговото променяне, както и стойността на всички разходи, които се дължат при неизпълнение на договора;

Може ли да изтеглите кредит за имот, който покрива 100% от цената

- предупреждение за последиците за вас при просрочие на вноските;

- наличието на нотариални и други такси, които са свързани с договора за кредит, ако има такива;

- наличието или липсата на право на отказ на потребителя от договора и срокът, в който това право може да бъде упражнено;

- правото на предсрочно погасяване на кредита, редът за неговото осъществяване и когато е необходимо, информация за правото на банката на обезщетение;

- редът за прекратяване на договора за ипотечен кредит;

- наличието на извънсъдебни способи за решаването на спорове, както и условията за тяхното използване.

Освен договора между вас и банката, за вас са в сила и общите условия, които са част от договора. Всяка страница се подписва от страните по договора, тоест от вас и от представител на банката. Ипотеката трябва да бъде учредена в нотариална форма и сделката да бъде изповядана пред нотариус.

Когато ви бъде предоставен проект на договора за кредит за недвижим имот, съдържащ всички индивидуално договорени между вас и банката условия, е важно да знаете, че разполагате със срок не по-малък от 14 дни от получаването на проекта на договора за кредит, за да вземете решение дали да го сключите или отхвърлите. А при договорите, сключени от разстояние или извън търговския обект, този срок е от датата, на която получите условията на договора.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg